Revisionsverket förändras: Revisionsverkets strategi är inriktad på förnyelse och samarbete

Vi och våra intressenter har ett gemensamt mål: vi vill att statsfinanserna är hållbara och sköts effektivt på både kort och lång sikt. I den här bloggserien behandlar vi förändringar i revisionsarbetet och omvärlden utifrån Statens revisionsverks strategi, som är under förnyelse.

Revisionsbranschen och utnyttjandet av revisionsdata förändras snabbt under de närmaste åren, eftersom våra rutiner formas av automatiseringen och de allt vanligare dataanalyserna. För revisionsverkets del innebär dessa förändringar att vi måste satsa på kompetensutveckling, växelverkan och samarbete. Den nya strategi som vi har utarbetat tillsammans med personalen och våra intressenter stakar ut en väg för en inspirerande reform.

Vår uppgift är att hjälpa förvaltningen att förnyas

På vårisen är naturens skönhet bländande. En långfärdsskridskoåkare kan planera sin färd i förväg, men isläget och väderförhållandena inverkar på vilken rutt varje åkare till slut väljer. En lyckad färd innehåller inte bara njutningsfulla naturupplevelser, utan även riskhantering, kunskap som bygger på erfarenhet och observationer samt ändamålsenlig utrustning.

Revisionsarbetets samhälleliga effektivitet bygger på en oberoende och objektiv granskning, som för sin del stöder en reform av den offentliga förvaltningen. Förändringar i statens ekonomiförvaltning, styrsystemen, den politiska beredningen och förvaltningsstrukturerna är nödvändiga för att förnya den offentliga verksamheten, men samtidigt skapar de nya utmaningar.

Genom revisionsarbetet hjälper vi organisationerna att identifiera utvecklingsområden i sin verksamhet och lära av sina tidigare avgöranden. Vi säkerställer att statsfinanserna bär och att sprickor i reformerna upptäcks i tid.

 Våra mål: Statsfinanserna sköts effektivare. Tilliten till beslutsunderlaget förbättras. Förtroendet för att statsförvaltningen agerar öppet, effektivt och hållbart stärks.  
Revisionsverkets effektmål

Vi vill producera betydelsefull information med samhällelig verkan

Vid förändring stärks tilliten mellan olika aktörer av riskhantering, öppenhet och transparens. Genom vårt revisions- och sakkunnigarbete bidar vi till att skattebetalarna och internationella aktörer litar på den finländska statsförvaltningens förmåga att agera öppet, effektivt och ekonomiskt hållbart. Denna tillit stärker samhällsfreden, viljan att betala skatt, välfärden och Finlands konkurrenskraft.

Våra effektmål (på bilden) avspeglar vår starka vilja att stödja och trygga hållbar förnyelse av den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomins hållbarhet. Tack vare vår ställning är vår syn på statsfinanserna och skötseln av dem helhetsbetonad och överskrider gränserna mellan ministerierna. Vi följer med de förändringar som sker inom statsförvaltningen, ger akt på möjligheter på systemnivå och identifierar risker. Även en person med stor erfarenhet av isäventyr kan behöva lämplig orienteringsutrustning och isdubbar.

Växelverkan och flexibla strukturer stöder inlärningen

På våren njuter vi av solljuset och utformar vår organisation så att den stöder verkställandet av den nya strategin. I centrum för vår effektivitet står hållbarheten hos utvecklingen av den offentliga ekonomin, välfärdsstaten och förvaltningen samt fungerande informationshantering. Projektbaserad organisering ger oss möjlighet till omfattande ny inlärning och mångsidig kunskapsutveckling. Vår vision bär oss framåt, vår strategi fungerar som karta och vår sakkunskap vid behov även som isdubbar.

kategorier