Unga experter: Visionsarbete mår bra av konkurrerande synpunkter

En vision ska också ta upp utmaningar och förbjudna teman, skriver Ines Gullichsen, som är en av Statens revisionsverks unga experter. Programmet ”Statens revisionsverks unga experter” inleddes i maj 2018 och ska erbjuda experter som befinner sig i början av sin karriär en bred bild av revisionsverkets verksamhet. I gengäld får revisionsverket nya intryck och fräscha idéer. De unga experterna bloggar om sina erfarenheter på revisionsverkets webbplats.

Enligt Paula Laine, direktör för förutsägelse och strategi på Sitra, har visionering en given plats som ett framtidsverktyg mellan information och genomförande. Det är ett utmärkt instrument för hantering av de hotbilder som framträder i megatrenderna. I stället för att drabbas av ångest, kan vi stanna upp i strömmen av olika stimuli och fråga oss hurdan framtid vi vill ha. Visionsarbete handlar i grund och botten om att omvandla idéer och åsikter till möten, dialoger och till och med sinsemellan konkurrerande perspektiv.

Framtidshuset Sitra ordnade i september på vetenskapscentrum Heureka evenemanget Finnsight 2018 för flera hundra framsynsintresserade experter från olika områden. Syftet med det inspirerande, mångsidiga och stimulerande evenemanget var att lyfta fram och utveckla framtidsarbetet i Finland. På programmet fanns aktiverande dialoger, en ”buffé” av korta expertinlägg och mer traditionella anföranden om temat för dagen.

Bilder av en önskvärd framtid kan mycket väl bygga på konkurrerande visioner. Evenemangets keynotetalare, doktor Wendy Schultz, från det internationella forsknings- och konsultnätverket CPPFS (Centre for Postnormal Policy and Futures Studies), lyfte fram ett fascinerande perspektiv på hur till och med väldigt divergerande utgångspunkter kan omvandlas till en gemensam vision. Det är ju möjligt att parterna kan enas om en vision om vad de inte vill ska hända i framtiden. Man behöver inte – och kan inte – vara ense om allting, men det går att slå ihop olika perspektiv och på så sätt nå effekter. Ett öppet arbete med till och med konkurrerande visioner kan skapa en solid grund för olika framtidsscenarier.

Här på Statens revisionsverk är det många som visionerar i vardagen. Vi vill lära oss,  se nya saker och utvecklas. Vi ställer upp olika mål för oss och planerar hur vi ska nå dem – med andra ord formulerar vi visioner på det individuella planet. På samma sätt kan vi ställa upp framtidsmål för vårt arbete. Som experter kan vi dra nytta av visionering när vi navigerar på det professionella planet, behöver inspiration och stimulering för teamarbete eller ska lösa konflikter. Dessutom hjälper visioner oss i arbetet för revisionsverkets gemensamma mål, nämligen att förnya statsförvaltningen och göra den mer funktionell.

Som Paula Laine sade i sina inspirerande ord, är visionering ett framtidsverktyg som får oss att stanna upp och definiera hurdan framtid vi vill ha. Visionering fungerar som en fyrbåk som leder oss när vi navigerar bland tusentals stimuli i ett misstroendeklimat. När vi stannar upp för att visionera avhåller vi oss från att reagera på instinkt. Då kan vi identifiera på vilket sätt och varför vi reagerar som vi gör, och det ger oss bättre kontroll över våra beslut. Att formulera visioner är med andra ord att bygga upp framtiden.

I revisionsarbetet kan vi förbereda oss för de fenomen och processer som megatrenderna beskriver. Samtidigt kan vi formulera visioner om önskvärda händelser i samhället och hur vi kan främja dem. Ur detta perspektiv är revisionsarbete också utvecklingsarbete, då vi genom att reagera på fenomen som påverkar samhället och statsfinanserna tar fram väsentlig och aktuell information som stöd för beslutsfattande.

Att visionera är mer än att formulera möjligheter och önskebilder. I gott visionsarbete tar man sig också an och utnyttjar utmaningar och förbjudna teman. Vi kan förena Paula Laines och doktor Schultz budskap: vi ska leva ut visionen och låta den styra våra handlingar, oavsett om premisserna är önskvärda eller hotfulla, enhälliga eller motstridiga.

Ett bra exempel på framsynsarbete och visionering är den internationella organisationen för överordnade revisionsorganisationer INTOSAI:s beslut att åta sig revisioner av FN:s hållbarhetsmål. Även Statens revisionsverk deltar i detta arbete. Vi har nyligen inlett en revision av förvaltningsmodellen för hållbar utveckling. Målen för Finland presenteras i samhällsåtagandet En målbild för Finland 2050, och det låter ju som ett gemensamt mål för gemensamma framtidsinsatser. Det låter som en vision, eller hur?

Skribent: Ines Gullichsen

kategorier