OECD:s utvärdering av revisionsverkets finanspolitiska övervakning klar

Revisionsverkets övervakning av finanspolitiken har enligt OECD haft en positiv inverkan på de finanspolitiska ramarna i Finland.

OECD:s utvärdering av mekanismerna i den finanspolitiska övervakningen som Statens revisionsverk genomför har färdigställts. Utvärderingen genomfördes under 2020–2021. OECD:s utvärderingsgrupp bestod utöver organisationens egna experter av internationella referensutvärderare från Irland, Österrike och USA samt av Niku Määttänen, professor vid Helsingfors universitet. I utvärderingen ingick omfattande intervjuer som utvärderingsgruppen utförde med den finanspolitiska övervakningens centrala intressentgrupper.

Enligt OECD:s bedömning har revisionsverket och dess finanspolitiska övervakning ökat finanspolitikens transparens i Finland. Parterna anser att övervakningsinstitutionen är tillförlitlig, oberoende och opartisk. De metoder för övervakningen av finanspolitiken som granskades i OECD:s tekniska utvärdering konstaterades vara ändamålsenliga.

I utvärderingen föreslås att den finanspolitiska övervakningen i fortsättningen borde utveckla sin synlighet och sitt oberoende både inom revisionsverket och utåt gentemot parterna. Den finanspolitiska övervakningen borde också fördjupa sitt analysarbete, men samtidigt i tillräcklig mån fokusera på sina lagstadgade uppgifter. OECD framställer också att revisionsverkets finanspolitiska övervakning och granskning skulle kunna sammanslås på ett organisatoriskt plan, eftersom deras ämnesområden har så nära anknytning till varandra.

”Vi värdesätter OECD:s grundliga arbete och de nyttiga rekommendationerna i utvärderingen. Den systematiska genomgången av vår verksamhet ger oss en bra grund att stå på då vi i fortsättningen utvecklar vår verksamhet”, konstaterar direktör Matti Okko, ansvarig för revisionsverkets finanspolitiska övervakning.

OECD:s utvärdering (pdf, på engelska)

kategorier