96 % av välfärdsområdenas ledamöter och ersättare lämnade in sin redovisning av valfinansieringen i tid – 104 redovisningar saknas fortfarande

Välfärdsområdesvalets största valkampanj genomfördes i Mellersta Nyland. Enligt nuvarande uppgifter uppgick valfinansieringen vid välfärdsområdesvalet till sammanlagt cirka 4,56 miljoner euro.

104 av välfärdsområdenas ledamöter eller ersättare lämnade inte in sin redovisning av valfinansieringen i välfärdsområdesvalet i tid. Största delen av de 2 785 ledamöterna och ersättarna lämnade dock in sina redovisningar i tid, dvs. senast måndagen den 28 mars 2022. 2 681 personer, alltså 96 procent av de redovisningsskyldiga lämnade in sin redovisning i tid.

Enligt de redovisningar som lämnades in i tid var den största kampanjen i välfärdsområdesvalet 35 893,82 euro och den minsta 0 euro. Den största kampanjen genomfördes i Mellersta Nylands välfärdsområde. Storleken på valfinansieringen i välfärdsområdesvalet uppgår enligt nuvarande uppgifter i sin helhet till sammanlagt cirka 4,56 miljoner euro, men beloppet preciseras när alla redovisningar har tagits emot.

”För övervakaren var det intressant att förbereda sig på att övervaka det allra första välfärdsområdesvalet. Vi har redan i ett tidigt skede informerat om redovisningen av valfinansieringen så att alla ledamöter och ersättare som blev valda är medvetna om sin skyldighet att öppet informera allmänheten om sin valkampanjs finansiering”, säger Jonna Carlson som är överrevisor vid Statens revisionsverk.

På valfinansieringstillsynens webbplats kan man bland annat söka information om inlämnade redovisningar i de olika välfärdsområdena samt kontrollera vem som ännu inte har lämnat in sin redovisning. Enligt lagen ska de som blivit valda till ledamöter och ersättare i välfärdsområdesvalet lämna in en redovisning av valfinansieringen till revisionsverket inom två månader från det att valresultatet har fastställts.

Valfinansieringstillsynen vid Statens revisionsverk kontaktar dem som ännu inte har lämnat in sin redovisning. Om redovisningen trots uppmaningar inte lämnas in, inleds en vitesprocess med hjälp av stämningsmän. Vitet uppgår till 5 000 euro. Tidigare har man inlett en vitesprocess i flera val, men hittills har alla redovisningsskyldiga lämnat in sin redovisning innan de har dömts till vite.

Information om redovisningar av valfinansieringen i välfärdsområdesvalet och försenade redovisningar finns på valfinansieringstillsynens webbplats.

kategorier