Alla digitala tjänster vid företagsetablering tillhandahålls ännu inte på ett enda serviceställe

Kundorienteringen och de möjligheter som digitaliseringen medför förverkligas ännu inte fullständigt i tjänsterna vid etablering av företag. Det finns även skäl att stärka investeringssynvinkeln och förutsättningarna för utveckling.

Statens revisionsverk har utrett i vilken utsträckning myndigheterna har beaktat kundsynvinkeln vid utvecklingen av digitala tjänster som tillhandahålls vid etablering av företag. Revisionen fokuserade särskilt på arbets- och näringsministeriets och finansministeriets förvaltningsområden. Information samlades även in från kommuner i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Träskända).

Nya företagare har tillgång till ett stort utbud av information och även personligt stöd. De som funderar på att starta företag kan få information på Suomi.fi/foretag. I nuläget fungerar webbplatsen fortfarande inte så väl att den i verkligheten tillhandahåller tjänsterna på ett enda serviceställe. Särskilt med tanke på informationsinnehållet är webbplatsens roll inte klar, eftersom den mest aktuella och mest omfattande informationen säkrast kan hittas i myndigheternas egna tjänster.

Tillämpningen av kundsynvinkeln varierar vid utvecklingen av tjänsterna, trots att ämbetsverken har identifierat att kundsynvinkeln är en viktig utgångspunkt. Vissa myndigheter har involverat kunder i utvecklingen av tjänsterna genom servicedesign, andra har i sin tur begränsat tillämpningen av kundsynvinkeln till att sporadiskt samla in respons.

”Det finns stora skillnader i digitaliseringsgraden i myndigheternas arbetsprocesser. I vissa verksamheter, till exempel registreringen av företag inom Skatteförvaltningen, har digitaliseringen framskridit relativt långt: det material som behandlas finns i elektroniskt format och utvecklingen av processerna koncentrerar sig på att automatisera arbetsfaserna. Å andra sidan omfattar en del processer fortfarande manuell registrering av uppgifter. Ett exempel är att ansökan om serveringstillstånd för en ny restaurang ska göras i pappersform”, säger Toni Äikäs, ledande effektivitetsrevisor på Statens revisionsverk.

Myndigheterna har planer för utveckling av sina tjänster, och där spelar digitalisering en viktig roll. I fortsättningen ålägger lagstiftningen myndigheterna att tillhandahålla digitala tjänster.Likaså planeras att näringsidkare ska förpliktas att använda en digital kanal för myndighetsärenden. Dessa förpliktelser kräver ett ännu bättre samarbete och kompatibla tjänster av myndigheterna.

”Utifrån vår enkät anser myndigheterna att de har relativt bra förutsättningar för att utveckla digitaliseringen. De anser dock att de centrala digitaliseringsstödtjänsterna och styrningen behöver utvecklas. Stödtjänsterna ska bättre tillgodose kundämbetsverkens behov. Styrningen och investeringsfinansieringen bör säkerställa att helheten utvecklas i önskad riktning”, säger Äikäs.

Staten har en viktig roll som finansiär av utvecklingen av offentliga digitala tjänster. Under de senaste tio åren har staten använt minst 50 miljoner euro per år i särskild finansiering för digitalisering av tjänster.

Statens revisionsverks nyligen genomförda revision är en del av en mer omfattande nordisk revisionshelhet, när de övriga ländernas revisioner har blivit klara.

 

Ta del av publikationen: Digitaliserade myndighetsprocesser vid företagsetablering

Mer information om Statens revisionsverks revisioner och god förvaltning: VTV.fi

kategorier