Ändringarna i inkomstskattelagen underlättar inte effektiv automatisering av beskattningen

Inkomstskattelagen har ändrats nästan hundra gånger under drygt 10 år. Ändringarna har knappt förtydligat beskattningen. Tydlig skattelagstiftning skulle främja effektiv automatisering av beskattningen.

Skatteförvaltningens mål har varit att effektivisera hanteringen av beskattningsuppgifter genom att öka automatiseringen och omorganisera uppgifterna. En förutsättning är att skattelagstiftningen förenklas eller att man åtminstone undviker att komplicera den. Ett effektivt, enkelt och transparent skattesystem minskar kostnaderna för Skatteförvaltningen och de skattskyldiga samt den tid som går åt att hantera skattefrågor.

Statens revisionsverk har bedömt inkomstskattelagens tydlighet och huruvida lagändringarna har underlättat automatiseringen av beskattningen och därmed Skatteförvaltningens förutsättningar att uppnå önskat resultat. Granskningen omfattade de totalt 89 ändringar i inkomstskattelagen som har trätt i kraft 2006–2017.

”Inkomstskattelagen har kanske ändrats oftare än andra lagar. Enstaka lagändringar har dock bara i undantagsfall förtydligat beskattningen. Partiella, tidsbegränsade eller temporära författningsändringar eller sådana som inbegriper en lång övergångstid eller undantagsbestämmelser kan anses som särskilt problematiska. Inkomstskattelagen ger dessutom stort utrymme för tolkningar och underlättar därför inte effektiv automatisering av beskattningen”, säger Pekka Ihalainen, redovisningsrevisionsråd.

Det är svårt att få en helhetsbild av inkomstbeskattningen eftersom det finns många olika skattestöd som ofta förändras. Nästan hälften av ändringarna i inkomstskattelagen gällde just skattestöd. I inkomstbeskattningen har den skattskyldige rätt att dra av utgifterna för inkomstens förvärvande eller bibehållande. Dessutom regleras otaliga andra avdrag i inkomstskattelagen och en del av intäkterna är skattefria. Statens budget i år innefattar 9,1 miljarder euro i skattestöd relaterade till beskattning av arbete och företagande, vilket minskar statens skatteintäkter.

”Statens revisionsverk rekommenderar att när ändringar av inkomstskattelagen bereds bör man jämte helheten i tillräcklig grad beakta de enskilda bestämmelsernas tydlighet och förutsättningarna för automatisering av beskattningen. Även skattestöden bör motiveras mer systematiskt i samband med att budgeten och ändringarna i inkomstskattelagen bereds. I beredningen bör man också i möjligaste mån redovisa de bedömda administrativa konsekvenserna av ett alternativt direktstöd”, säger Ihalainen.

Ta del av publikationen: Skattelagstiftningens tydlighet

kategorier