Finansministeriets ekonomiska prognoser bland de tillförlitligaste i revisionsverkets jämförelse

FM:s konjunkturprognoser, som är underlag för statsbudgeten, var jämte Etlas prognoser de tillförlitligaste i VTV:s senaste bedömning av finanspolitiken, där FM:s ekonomiska prognoser granskades.

Statens revisionsverk (VTV) har bedömt finansministeriets (FM) ekonomiska prognoser inom ramen för sitt lagstadgade tillsynsuppdrag av finanspolitiken. VTV:s granskning omfattade konjunkturprognoser som används i den årliga planeringen av statsbudgeten, närmare bestämt FM:s höstprognoser om BNP-tillväxten, arbetslöshetsgraden och inflationen i Finland 1976–2016. Dessa jämfördes med prognoser från Näringslivets forskningsinstitut (Etla), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Löntagarnas forskningsinstitut (PT) och forskningsinstitutet Pellervo (PTT).

”FM och Etla klarade flest tillförlitlighetstester när vi granskade prognoserna om budgetårets BNP-tillväxt, arbetslöshetsgrad och inflation – 13 av 15 tester. Enligt testerna var FM:s prognoser förväntningsriktiga och fria från systematiskt återkommande prognosfel. Oftast klarade ministeriets och Etlas prognoser för budgetåret och det innevarande året även testerna av informationens omfattning i prognoserna. De övriga – PTT, PT och OECD – låg dock nära resultatmässigt och klarade sig också relativt bra i jämförelsen. Deras prognoser visade sig vara förväntningsriktiga och med några få undantag fria från systematiskt återkommande prognosfel”, säger Arto Kokkinen, senior ekonomist på VTV.

FM:s prognoser är statistiskt tillförlitliga i fråga om träffsäkerhet och bland de bästa i referensgruppen. Etlas prognoser var dock något bättre än ministeriets i fråga om arbetslöshetsgraden innevarande år.

Ibland lyckas man bättre och ibland sämre. Detta gäller alla prognosmakare i jämförelsen, t.ex. överskattade alla Finlands ekonomiska tillväxt 2013–2015. Efter 2016 har det å andra sidan konstaterats att alla underskattade tillväxten 2017. FM ligger typiskt i mitten av referensgruppen när det gäller över- och underskattning. Det har visat sig svårt att göra prognoser framförallt vid vändpunkter i den ekonomiska utvecklingen och situationer där Finlands export inte utvecklas i takt med världshandeln.

“I den här bedömningen granskar VTV konjunkturprognosernas tillförlitlighet mer mångsidigt än tidigare. Förutom träffsäkerhet och förväntningsriktighet inkluderar rapporten även tester för slumpmässiga och återkommande prognosfel samt informationens omfattning i prognoserna. Dessutom är den granskade perioden längre, 1976–2016”, säger Kokkinen.

I VTV:s förra bedömning 2016 granskades tillförlitligheten och oberoendet i FM:s prognoser. Finansministeriet utarbetar de prognoser som används som underlag för Finlands ekonomiska politik och ingen utomstående oberoende part verifierar dem. Enligt Europeiska kommissionen har framtagningen av officiella prognoser ordnats på ett exceptionellt sätt jämfört med övriga EU men trots allt i enlighet med EU:s direktiv och förordningar. I de övriga länderna i euroområdet utarbetas prognoserna av en oberoende institution eller alternativt så att finansministeriets prognoser verifieras av en oberoende part.

Läs mer

kategorier