Generaldirektör Tytti Yli-Viikari: riskhanteringen bör förbättras inom hela statsförvaltningen

När antalet aktörer ökar finns det risk för att en del av riskerna inom statsförvaltningen inte kan identifieras. I dag publicerar Statens revisionsverk (VTV) sin årsberättelse, där revisionsverket presenterar de från riksdagens synpunkt viktigaste observationerna om skötseln av statsfinanserna och förvaltningen.

Enligt Tytti Yli-Viikari, Statens revisionsverks generaldirektör, bör riskhanteringen förbättras inom hela statsförvaltningen. På alla nivåer inom statsförvaltningen har riskhantering och säkerställande genom riskhantering av att samhället fungerar fått mindre uppmärksamhet.

”Den övergripande riskhanteringen och ansvarsfördelningen bör förtydligas. Statsförvaltningens riskhantering bör organiseras till en mer sammanhängande enhet”, säger Yli-Viikari.

De statliga ämbetsverken identifierar och hanterar sina risker på mycket olika sätt. Aktörer inom säkerhet, såsom räddningsväsendet och Försvarsmakten, har en kontinuerlig beredskap för risker. Som risker identifierar övriga aktörer främst exceptionella störningar och särskilt hot mot informationssystem och cybersäkerhet. Det händer lätt att andra störningar eller faktorer som stör verksamhetens kontinuitet inte identifieras.

I dag utvecklas och realiseras riskerna, även helt nya typer av risker, snabbare än förr. Verksamheten kompliceras vilket redan i sig gör att riskerna ökar. Ämbetsverkens verksamhet förändras till följd av koncentration, utkontraktering och privatisering. Ämbetsverkens gränser överskrids och icke-statliga aktörer kan också delta.

”Den negativa sidan i utvecklingen är att ledningen i ämbetsverken inte nödvändigtvis identifierar sitt ansvar för riskhanteringen i tillräcklig mån. När antalet aktörer ökar kan ansvaret för den övergripande riskhanteringen förbli oklart och riskhanteringsnivån försvagas”, påpekar Yli-Viikari.

VTV överlämnar sin årsberättelse till riksdagen den 12 september 2018. Andra teman i årsberättelsen är utöver riskhantering statens åtaganden utanför balansräkningen och god förvaltning. Staten har sådana betydande åtaganden utanför balansräkningen som kan orsaka stora utgifter i framtiden. God förvaltning vid skötseln av statsfinanserna innebär att statsbudgeten iakttas, verksamheten är lagenlig och resultatrik och den interna kontrollen och riskhanteringen fungerar väl.

Statens revisionsverks årsberättelse

VTV.fi/sv

kategorier