Åldrande befolkning och kostnadsökning medför utmaningar för hälso- och sjukvårdssystemen i Europa

Ordnande av hälso- och sjukvård kommer att stå på den politiska dagordningen både inom Europeiska unionen och i medlemsstaterna nu och i framtiden. Hälso- och sjukvård är också ett viktigt, men komplext revisionsobjekt. Kontaktkommittén för de högre revisionsorganen inom Europeiska unionen har offentliggjort ett revisionskompendium om folkhälsa och relaterade frågor. Nu finns kompendiet också att tillgå på svenska.

Revisionskompendiet omfattar revisioner som nyligen utförts av de högre revisionsorganen. Revisionerna handlar till exempel om förebyggande av sjukdomar, tillgång till hälso- och sjukvård och kvaliteten på densamma. Dessutom behandlas bland annat användning av ny teknik och e-hälsa samt finanspolitisk hållbarhet inom offentlig hälso- och sjukvård.

Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition är folkhälsa vetenskapen om och konsten att förebygga sjukdomar, förlänga liv och främja hälsa genom samhällsinsatser. Den påverkar dagligen människors liv världen över. Under de senaste årtiondena har hälso- och sjukvårdssystemen i EU:s medlemsstater påverkats av många olika utmaningar, såsom ständigt ökande kostnader, en åldrande befolkning och en ökad rörlighet bland såväl patienter som hälso- och sjukvårdspersonal mellan olika medlemsstater. Därför står folkhälsa på den politiska dagordningen i alla moderna samhällen och kommer att göra det i flera generationer framöver. I Europeiska unionen är folkhälsofrågan i första hand EU-medlemsstaternas ansvar. Folkhälsa är följaktligen ett komplext område att granska ur ett EU-perspektiv.

Det senaste revisionskompendiet omfattar de revisioner som utfördes av de högre revisionsorganen i 23 medlemsstater och Europeiska revisionsrätten 2014–2019. Det allmänna målet med dessa revisioner var att bedöma om de olika strategierna och efterföljande åtgärderna var väl utformade och ändamålsenliga. I egenskap av ett högre revisionsorgan i Finland deltog Statens revisionsverk i kompendiet genom en revision där revisionsverket bedömde hur tillförlitliga utvecklingsprognoserna för sociala utgifter är.

Introduktionen i kompendiet handlar om folkhälsa och EU:s och medlemsstaternas roll inom politikområdet. I kompendieutgåvan ges en översikt över utvalt revisionsarbete som de nationella revisionsorganen i EU har utfört sedan 2014. Det innehåller även en sammanfattning av revisionsorganens arbete. Detta revisionskompendium är redan den andra publikationen från kontaktkommittén.

Revisionskompendierna ska vara informationskällor för alla som är intresserade av teman, och de är tillgängliga på Europeiska unionens samtliga officiella språk. Syftet är att förbättra kommunikationen av resultaten av revisionsverksamheten till allmänheten.

Kontaktkommittén för de högre revisionsorganen inom Europeiska unionen är ett fristående, oberoende och opolitiskt organ där ordförandena för EU-medlemsstaternas högre revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten sammanträder.

Ta del av revisionskompendiet här.

kategorier