Avgående Vuokko Niiranen talade om behovet att motarbeta silomentaliteten inom förvaltningen

Vuokko Niiranen, professor i förvaltningsvetenskap och medlem i Statens revisionsverks vetenskapliga råd, avskedsföreläste i Kuopio den 21 september. Generaldirektör Tytti Yli-Viikari var med om att hylla Vuokko Niiranen som i sitt anförande på festseminariet förespråkade förvaltningsövergripande samarbete.

– Vuokko har varit en fantastisk förmedlare mellan förvaltning och forskning. Hon har inspirerat forskare och studenter vid Östra Finlands universitet att inkorporera revisionsverkets revisionsberättelser i forskningen, säger Tytti Yli-Viikari, generaldirektör för Statens revisionsverk.

Vuokko Niiranen betonar gärna tvärvetenskap som ett stöd för förändringarna inom den offentliga förvaltningen. I sin avskedsföreläsning talade hon om behovet av att motarbeta silomentaliteten och framhäva multidisciplinära metoder i policyarbetet. Hon underströk också vikten av samarbete och dialog mellan politiker, tjänstemän och forskare.

Tytti Yli-Viikari och Anna-Liisa Pasanen, effektivitetsrevisionschef på Statens revisionsverk, bidrog till festskriften för Vuokko Niiranen med artikeln ”Kestävän kehityksen johtaminen yli hallinnon rajojen” (förvaltningsövergripande ledning av hållbar utveckling).

Vuokko Niiranens fackområden är styrning, ledning och beslutsfattande inom social- och hälsovården samt maktrelationen mellan stat och kommun och förändringarna i den. Hon är medlem i Statens revisionsverks vetenskapliga råd. Hon var också medlem i delegationen för Statens revisionsverk åren 2008–2015.

 

kategorier