Förutsättningen för framgångsrikt myndighetssamarbete är väl definierade mål

Statens revisionsverk har utrett myndighetssamarbetet inom statsförvaltningen, med fokus på Inrikesministeriets förvaltningsområde. Det enligt utredningen väsentligaste faktorn för ett lyckat samarbete mellan myndigheter är att man har satt upp tydliga mål. I utredningen sågs vidare som ett problem att de resurser som krävs för samarbetet eller fördelarna med samarbetet i regel inte utvärderas.

Anpassning till allt knappare resurser och problemlösning som omfattar flera förvaltningsområden kräver ett fungerande samarbete mellan myndigheterna. Silovision inom förvaltningen bidrar inte till myndighetssamarbetet. Förslagsvis kan den samarbetsmodell som används vid den nationella beredningen av EU-ärenden tillämpas på förvaltningsövergripande samarbete.

Enligt utredningen är det samarbete som aktörerna inom säkerhetssektorn utför i praktiken fungerande och väl inövat. Informellt och effektivt samarbete i smidigt organiserade nätverk har blivit etablerad praxis inom säkerhetssektorn och även mer allmänt inom statsförvaltningen.

Omfattningen och genomförandet av myndigheternas samarbete är varierande och det är inte lätt att mäta resultaten, trots att detta vore viktigt för att man ska kunna bedöma fördelarna med samarbetet. För att främja utvecklingen och uppföljningen av samarbetet föreslår revisionsverket ett experiment där myndigheterna utvärderar resursåtgången i och fördelarna med vissa samarbetsprojekt.

Revisionsverket kartlade vilka faktorer som påverkar myndighetssamarbetet positivt eller negativt. Tydliga mål, fungerande samordning och en förtrolig atmosfär som möjliggör ett öppet utbyte av information är viktiga förutsättningar för att samarbetet ska vara framgångsrikt. Faktorer som fungerar förhindrande med tanke på framgångsrikt samarbete är otydlig målsättning, silotänkande inom statsförvaltningen och bristande samordning av arbetet.

Utredningen utgör första delen av Statens revisionsverks revisionstema ”Medborgarsäkerheten i en föränderlig omvärld”. Inom revisionstemat utkommer vid årsskiftet tre revisioner av polisens trafikövervakning, myndighetssamarbetet gällande säkerhetstjänster i glesbygden och vårdkedjan inom prehospital akutsjukvård.

Ta del av publikationen: Myndighetssamarbete – fokus på Inrikesministeriets förvaltningsområde

kategorier