Ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige ombeds skicka kontoutdrag till Statens revisionsverk

I den följande fasen av tillsynen över valfinansieringen samlar Statens revisionsverk in kontoutdrag från ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige.

Teamet för tillsynen över valfinansieringen ber ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige att lämna in kopior av kontoutdragen över de bankkonton de använt i sin valkampanj senast den 29 april 2022. Kontoutdragen ska gälla kampanjtiden, dvs. perioden 23.7.2021–6.2.2022.

Grunden för begäran om utredning är inte tvivel om riktigheten i kandidaternas redovisning av valfinansieringen, utan begäran ingår i Statens revisionsverks tillsynsuppgift. Begäran om utredning skickas till alla som valts till ledamöter i välfärdsområdesvalet 2022.

Kontoutdragen skickas till Statens revisionsverk antingen per e-post eller post. Fullmäktigeledamöterna får närmare uppgifter om inlämnandet av kontoutdragen i ett brev som skickades igår.

De fullmäktigeledamöter som redan har lämnat in sina kontoutdrag eller andra motsvarande uppgifter och utredningar till Statens revisionsverk behöver inte vidta några åtgärder.

Mer information

Vaalirahoitusvalvonta.fi

Rådgivningstjänst vardagar kl. 10–14 tfn 09 432 5899

kategorier