Livligt utbyte av erfarenheter och tankar under workshopen EUROSAI Emerging Issues

Statens revisionsverk med medverkan av turkiska revisionsdomstolen ordnade workshopen EUROSAI Emerging Issues i Istanbul. Revisionsverket är medlem i EUROSAI:s styrelse där det ansvarar för framtidsportföljen ”Emerging Issues and Forward Thinking”. I workshopen behandlades aktuella fenomen, och framsyn samt hur de högsta externa revisionsorganen ska kunna svara på framtida behov.

Statens revisionsverks generaldirektör Tytti Yli-Viikari önskade deltagarna välkomna till workshopen.

De närmaste tio åren kommer många av EUROSAI-länderna att ställas inför samma interna och externa utmaningar. Huvudteman i anförandena och diskussionerna under workshopen var artificiell intelligens, cybersäkerhet och revisionsverkens strategiska planering, vilka diskuterades livligt ur både revisionsarbetets och revisionsmyndigheternas perspektiv. Återkommande frågor var möjligheterna att använda nya tekniska lösningar vid revisioner och stärka utvecklingspositiva kompetenser och ledningsfärdigheter.

Planeringschef Jenni Leppälahti presenterade resultaten av webbdialogen för Emerging Issues, som ordnats av Statens revisionsverk. Svaren visade att många revisionsmyndigheter kommer att ställas inför samma utmaningar i framtiden.

Utöver att revisionsverken bör utveckla sina interna rutiner måste de genom revisioner eller information reagera på de samhällsfenomen som medlemsländerna utsätts för. Sådana fenomen är bland annat klimatförändringarna, den åldrande befolkningen och den politiska polariseringen. Enligt många av deltagarna bör revisionsmyndigheterna arbeta för att bistå förvaltningen med att svara på dessa utmaningar. För att kunna identifiera utmaningarna måste revisionsverken vara väl insatta i det som händer i samhället och kunna reagera och agera snabbt.

Workshopen var en lyckad inledning på Statens revisionsverks mandatperiod som ansvarig för Emerging Issues-portföljen. Deltagarna i workshopen diskuterade och disponerade nuvarande och framtida frågeställningar samt delade öppet med sig av idéer och erfarenheter av hur de i sina organisationer har hanterat olika aktuella frågor. Att kunna utbyta erfarenheter är guld värt för organisationer som Statens revisionsverk som ofta saknar nationella referenspunkter.

kategorier