Miljörevisionen siktar på en effektivare miljöpolitik

Statens revisionsverk leder åren 2020–2025 en global arbetsgrupp för miljörevision (INTOSAI WGEA), som stödjer och utvecklar miljörevisionen. Arbetsgruppens syfte är att göra miljöpolitiken och användningen av offentliga medel effektivare.

Statens revisionsverk har i egenskap av ordförande för INTOSAI WGEA förnyat gruppens verksamhet bl.a. genom att öka samarbetet med intressentgrupper, utveckla nya publikations- och webbinariekoncept samt utarbeta en verksamhetsstrategi på längre sikt. Arbetsgruppens medlemsantal har nu ökat till hela 82 nationella revisionsmyndigheter.

Globalt samarbete lämpar sig väl just för miljöfrågor, eftersom problemen överskrider nationsgränserna. Målet är därför att lösa många utmaningar genom internationella avtal. Den senaste avtalsprocessen på FN-nivå gäller plastföroreningar.

Arbetsgruppen för miljörevision publicerade nyligen fem nya rapporter som ger inspiration och praktiskt stöd för revisionsarbetet.

Hanteringen av plastavfall har lyfts fram som revisionstema

På global nivå har man först nyligen vaknat till insikt om problemet med plastavfall. Särskilt engångsplast och mikroplastens miljö- och hälsoeffekter väcker oro.

En rapport koordinerad av revisionsmyndigheten i Indien redogör för plastproblemet och för metoder att granska hanteringen av plastavfall. Revisionsexemplen från olika delar av världen belyser till exempel marktäckningsmaterial av plast från jordbruket, återvinning och internationell handel med plastavfall.

Svårt att bedöma klimatfinansieringens effektivitet

Enligt Parisavtalet har industriländerna förbundit sig att finansiera utvecklingsländernas klimatåtgärder med 100 miljarder dollar årligen. Enligt en klimatfinansieringsrapport som utarbetats under ledning av Förenta staterna försvåras bedömningen av klimatfinansieringens effektivitet bland annat av att beräkningsgrunderna inte har definierats entydigt och att många länder saknar tydliga mål för klimatfinansieringen. Å andra sidan berättar enbart mängden klimatfinansiering inte mycket om finansieringens verkningsfullhet.

Rapporten tar också upp revisionskriterier som revisionsmyndigheterna kan använda för att utvärdera klimatfinansieringen. Statens revisionsverks effektivitetsrevision av klimatfinansieringen ingår i rapporten.

Begreppet hållbar trafik skulle kunna göra miljöperspektivet allmänt godtaget

Trafiken har många miljökonsekvenser. En rapport som sammanställts av Indonesien, Kina och Thailand behandlar hållbar trafik. Rapportens syfte är att öppna begreppet för revisorerna och den introducerar en revisionsmodell där man bekantar sig med problemfältet, identifierar och prioriterar revisionsteman samt utvecklar revisionens mål, frågeställningar och metoder.

Förhoppningen är att publikationen ska nå läsare också bland revisorerna inom trafiksektorn och på så sätt göra miljö- och klimatperspektiven allmänt godtagna.

Statens revisionsverks och Finlands arbete som exempel på hållbar utveckling

Syftet med rapporten om målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) samt om politisk samstämmighet och intressenternas delaktighet är att öka revisorernas förståelse för de miljöinriktade hållbarhetsmålen. Rapporten redogör för verktyg och metoder med vilka revisorerna kan bedöma den politiska samstämmigheten och deltagandet.

Arbetet leddes av Kanada och WGEA-sekretariatet vid Statens revisionsverk. I rapporten presenteras bl.a. Statens revisionsverks arbete med fenomenbudgetering och Finlands arbete med intressentgrupper för hållbar utveckling. I publikationen finns också exempel på klimatrelaterade revisioner i Kanada och på båda ländernas sätt att knyta samman Agenda 2030 med revisionsarbetet.

Sammanfattande rapport betonar SDG-målen som en helhet

WGEA publicerade dessutom en sammanfattande rapport som Kanada sammanställt om alla arbetspaket ur perspektivet för målen för hållbar utveckling. Sammanfattningen behandlar SDG-perspektiven i de ovan presenterade rapporterna samt analyserar länkar mellan rapporterna och utmaningar i genomförandet.

Den sammanfattande rapporten uppmuntrar revisionsmyndigheterna att bland annat uppmärksamma sambanden mellan hållbarhetsmålen och de nya utmaningar som uppstår utanför målen. Rapporten uppmanar också revisionsmyndigheterna att fästa vikt vid politisk samstämmighet och utöver genomförandet av enskilda mål även alla SDG-mål som helhet.

kategorier