Ympäristötarkastaminen tähtää vaikuttavampaan ympäristöpolitiikkaan

VTV johtaa vuosina 2020–2025 globaalia ympäristötarkastamisen työryhmää (INTOSAI WGEA), joka tukee ja kehittää ympäristötarkastamista. Työryhmän tavoitteena on lisätä ympäristöpolitiikan vaikuttavuutta ja julkisten varojen tehokkaampaa käyttöä.

VTV on INTOSAI WGEA:n puheenjohtajana uudistanut ryhmän toimintaa mm. lisäämällä sidosryhmäyhteistyötä, kehittämällä uusia julkaisu- ja webinaarikonsepteja sekä laatimalla toiminnalle pidemmän aikavälin strategian. Työryhmän jäsenmäärä on kasvanut nyt jo 82 kansalliseen tarkastusvirastoon.

Globaali yhteistyö soveltuu hyvin juuri ympäristökysymyksiin, sillä ongelmat ylittävät maiden rajat. Monia haasteita pyritäänkin ratkaisemaan kansainvälisten sopimusten avulla. Viimeisin YK-tasoinen sopimusprosessi koskee muovisaastetta.

Ympäristötarkastamisen työryhmä julkaisi vastikään viisi uutta raporttia, jotka toimivat inspiraationa ja tarjoavat käytännönläheistä tukea tarkastustyöhön.

Muovijätteen hallinta nostettu tarkastusaiheeksi

Muovijäteongelmaan on havahduttu maailmanlaajuisesti vasta hiljattain. Huolta herättävät etenkin kertakäyttömuovi ja mikromuovin ympäristö- ja terveysvaikutukset.

Intian tarkastusviraston koordinoima raportti esittelee muoviongelmaa ja tapoja tarkastaa muovijätteen hallintaa. Tarkastusesimerkit eri puolilta maailmaa käsittelevät esimerkiksi maatalouden muovikatteita, kierrätystä ja kansainvälistä muovijätteen kauppaa.

Ilmastorahoituksen tuloksellisuuden arviointi hankalaa

Pariisin sopimuksen mukaan teollisuusmaat ovat sitoutuneet rahoittamaan kehittyvien maiden ilmastotoimia vuosittain 100 miljardilla dollarilla. Yhdysvaltojen luotsaaman, ilmastorahoitusta käsittelevän raportin mukaan ilmastorahoituksen tuloksellisuuden arvioimista hankaloittaa mm. se, että rahoituksen laskentaperusteita ei ole yksiselitteisesti määritelty ja että monilta valtioilta puuttuvat selkeät tavoitteet ilmastorahoitukselle. Toisaalta pelkkä ilmastorahoituksen määrä ei vielä kerro paljoakaan rahoituksen vaikuttavuudesta.

Raportti käsittelee myös tarkastuskriteerejä, joiden avulla tarkastusvirastot voivat arvioida ilmastorahoitusta. Raportissa on mukana VTV:n ilmastorahoitusta käsittelevä tuloksellisuustarkastus.

Kestävän liikenteen käsite voisi valtavirtaistaa ympäristönäkökulmaa

Liikenteellä on monia ympäristövaikutuksia. Indonesian, Kiinan ja Thaimaan koostama raportti käsittelee kestävää liikennettä. Raportti pyrkii avaamaan käsitettä tarkastajille ja esittelee tarkastusmallin, jossa tutustutaan ongelmakenttään, tunnistetaan ja priorisoidaan tarkastusaiheita sekä kehitetään tarkastuksen tavoitteet, kysymykset ja menetelmät.

Julkaisun toivotaan löytävän lukijoita myös liikennesektorin tarkastajista ja siten valtavirtaistavan ympäristö- ja ilmastonäkökulmia.

Kestävän kehityksen esimerkkeinä VTV:n ja Suomen tekemä työ

Kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG) sekä politiikkajohdonmukaisuutta ja sidosryhmien osallisuutta käsittelevä raportti pyrkii lisäämään tarkastajien ymmärrystä ympäristöpainotteisista SDG:eistä. Raportti esittelee työkaluja ja menetelmiä, joilla tarkastajat voivat arvioida politiikkajohdonmukaisuutta ja osallistumista.

Työtä vetivät Kanada sekä VTV:llä sijaitseva WGEA-sihteeristö. Raportti esittelee mm. VTV:n ilmiöbudjetoinnin työtä ja Suomen kestävän kehityksen sidosryhmätyötä. Julkaisussa on myös esimerkkejä Kanadan ilmastoaiheista tarkastuksista ja esimerkkejä kummankin maan tavoista nivoa Agenda 2030 tarkastustyöhön.

Yhteenvetoraportti korostaa SDG-tavoitteita kokonaisuutena

Lisäksi WGEA julkaisi Kanadan kokoaman yhteenvetoraportin kaikista työpaketeista kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta. Yhteenveto käy läpi edellä esiteltyjen raporttien SDG-näkökulmia sekä analysoi raporttien välisiä linkkejä ja toimeenpanon haasteita.

Yhteenvetoraportti kannustaa tarkastusvirastoja mm. kiinnittämään huomiota kestävän kehityksen tavoitteiden välisiin yhteyksiin sekä tavoitteiden ulkopuolelta nouseviin uusiin haasteisiin. Raportti myös kehottaa tarkastusvirastoja kiinnittämään huomiota politiikkajohdonmukaisuuteen ja yksittäisten tavoitteiden toteutumisen lisäksi kaikkiin SDG-tavoitteisiin kokonaisuutena.

Kategoriat