Nordisk workshop om framsyn gav inblick i framtidsorienterat revisionsarbete

VTV:s nordiska workshop lyfte fram olika perspektiv på planeringen av revisionsarbetet samt revisionsmyndigheternas verksamhet nationellt och internationellt. Syftet var att konkretisera ett framtidsorienterat tänkande och utforma olika utvecklingssteg.

Den 30–31 januari 2019 anordnade VTV en nordisk framsynsworkshop dit intresserade företrädare för verkets systerorgan bjudits in för att höra på toppexperter. Utöver den nordiska workshoppen anordnades en nationell framsynsworkshop där deltagarna förberedde och förädlade ämnen och tankar kring det nordiska evenemanget.

Workshopparna leddes av docent Matti Kamppinen från Åbo universitet och JP Jakonen från Integral Foresight Finland. Huvudföreläsare på den nordiska workshoppen var Stephen Sanford från GAO, Andreas Bolkart från Europeiska revisionsrätten, Alec Morton från University of Strathclyde och Ahti Salo från Aalto-universitetet. Föreläsare på den nationella workshoppen var också Jaana Venkula samt Mari Hjelt från Gaia Consulting Oy.

Idén bakom den nordiska workshoppen var att utbyta tankar om framsyn i olika organisationer samt gemensamt utforma önskade och erforderliga framsteg. Dialog och växelverkan är metoder för att sprida insikt om framsynsarbetets betydelse och koppling till revisionsarbetet. Idén bakom den nationella workshoppen var att utveckla de tankar som framkommit i den nordiska workshopen samt att framföra möjligheter att utnyttja framsynsperspektivet i revisionsverksamheten.

Deltagarnas kommentarer visade att kunskapen om framsynstemat samt utnyttjandet och organiseringen av framsyn i revisionsarbetet varierar något bland de nordiska revisionsorganen. Vid workshopparna utformades också en nordisk syn på betydelsen och inriktningen av framsynsarbetet. Workshopparna gav mångsidiga idéer för finslipning och riktlinjer för fortsatt samarbete.

kategorier