Revisionsutskottet föreslår omedelbara åtgärder inom riskhantering med anledning av revisionsverkets årsberättelse

Riksdagens revisionsutskott har med anledning av Statens revisionsverks årsberättelse lyft fram behovet att omedelbart förbättra statens riskhantering.

I utskottets betänkande förutsätts att regeringen omedelbart vidtar åtgärder för att förbättra statens riskhantering och före utgången av 2020 fastställer harmoniserade och fungerande riskhanteringsförfaranden på statsråds-, förvaltningsområdes- och ämbetsverksnivå samt fastställer de ansvariga ministerierna och övriga ansvarsförhållanden.

Enligt revisionsverket är det i hög grad de enskilda ämbetsverken som ansvarar för statsförvaltningens risk- och kontinuitetshantering trots att både samhällets och statsförvaltningens funktionssätt och problem har blivit allt mer komplexa och omfattande. Ett enskilt ämbetsverks begränsade urval av åtgärder och en snäv lägesbild med fokus på det enskilda ämbetsverket räcker inte till för att svara på de allt mer komplexa riskerna i den föränderliga omvärlden.

Ett framtidshot och en risk som delvis redan realiserats är enligt revisionsverket att antalet lagar ökar, att lagstiftningen blir mer komplicerad och att det ges allt mindre tid för lagberedningen i förhållande till de tillgängliga resurserna. En oönskad följd av detta kan vara dålig lagstiftning, som dessutom kommer för sent. Enligt revisionsverket saknas det en övergripande riskhantering för hela staten och någon ansvarig aktör har inte utsetts.

Enligt revisionsutskottets betänkande ska man gå i riktning mot en övergripande riskhantering på statsnivå. Ansvaret för att säkerställa samhällets verksamhet vid störningar under normala förhållanden ska finnas hos en aktör på ministerienivå.

Enligt utskottet krävs det också mer samarbete inom statsförvaltningen för att kunna upptäcka och hantera förvaltningsövergripande risker. Utskottet förutsätter att regeringen utreder harmoniserade och fungerande riskhanteringsförfaranden på statsråds-, förvaltningsområdes- och ämbetsverksnivå samt fastställer ansvariga aktörer och ansvarsförhållanden. 

 

Statens revisionsverks årsberättelse 2018

Riskhantering inom statsförvaltningen och verksamhetens kontinuitet (effektivitetsrevisionsrapport)

Revisionsutskottets betänkande (ReUB 10/2018 rd — B 19/2018 rd)

kategorier