Statens revisionsverks ansvarsrapport 2023

Revisionsverket främjar ansvarsfullheten i stor utsträckning genom sin gransknings- och tillsynsverksamhet. Hållbara och stabila offentliga finanser, transparenta institutioner och en öppen och effektiv förvaltning skapar förutsättningar för ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Statens revisionsverk har publicerat sin ansvarsrapport för 2023. På samma sätt som andra aktörer inom statsförvaltningen har revisionsverket identifierat de hållbarhetsmål som verket särskilt kan främja genom sin verksamhet. Av målen i FN:s Agenda 2030 påverkar Statens revisionsverk mest direkt målen nummer

  • 8, anständigt arbete och ekonomisk tillväxt,

  • 16, fredliga och inkluderande samhällen, särskilt underpunkten: bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer,

  • 17, genomförande och globalt partnerskap.

“Genom ett effektivt gransknings- och tillsynsarbete tryggar vi en hållbar förvaltning av offentliga medel samt en effektiv och öppen statsförvaltning. En effektiv skötsel av vårt grundläggande uppdrag är en central del av vår strategi, som trädde i kraft i början av 2024”, konstaterar revisionsverkets generaldirektör Sami Yläoutinen.

Revisionsverkets revisionsverksamhet omfattar hela statsförvaltningen och temana för de granskningar och revisioner som färdigställdes 2023 främjade flera olika hållbarhetsmål. Genom uppföljningar granskas vilka åtgärder förvaltningen har vidtagit på basis av rekommendationerna och ställningstagandena i berättelserna. År 2023 hade 81 procent av dem genomförts helt eller delvis. Av rekommendationerna i redovisningsrevisionerna hade 93 procent verkställts.

Tillsynen över parti- och valfinansieringen, upprätthållandet av öppenhetsregistret samt behandlingen av klagomål och missbruk ökar öppenheten i samhället och förebygger möjligheten till korruption.

I revisionsverkets nya strategi betonas effektivitet och öppenhet. Ett fungerande samarbete med inhemska intressentgrupper och internationella nätverk för revisionsorgan ökar öppenheten.

Revisionsverket följer upp de negativa konsekvenserna för miljön av sin verksamhet med hjälp av indikatorer för energiförbrukning, resor och upphandlingars ekologiska aspekter. Arbetshälsan följs upp till exempel med indikatorer för ledarskap, sjukfrånvaro och tid som använts för utbildning. Det sociala ansvaret för den egna personalen följs upp med indikatorer för arbetshälsa, ledarskap, sjukfrånvaro och tid som använts för utbildning.

kategorier