Transparent förvaltning bidrar till effektiv användning av offentliga medel

God förvaltning spelar en viktig roll för en effektiv användning av offentliga medel, sade Tytti Yli-Viikari i sitt anförande i Costa Rica.

Statens revisionsverks generaldirektör Tytti Yli-Viikari deltog i ett seminarium om effektivitet i den offentliga förvaltningen, som ordnades i Costa Rica 18–19 september 2018. I sitt anförande på seminariet talade hon om chefsrollen i relation till förvaltningens effektivisering.

Enligt Tytti Yli-Viikari är god förvaltning väldigt viktig för en effektiv användning av offentliga medel. En av kärnprinciperna för god förvaltning är transparens, men dessvärre är transparensproblematiken bekant inom förvaltningen där myndigheter och ministerier förskansar sig i sina respektive bunkrar och informationsspridningen förhindras. Med otillräcklig information inom förvaltningen tenderar problemen att eskalera och bli mer komplicerade och då blir också transparensen lidande.

Ett annat väsentligt element i god förvaltning är förutsebar ledning, som säkerställer verksamhetens kontinuitet, stabilitet och rättidighet. Allt detta betjänar såväl medborgarna som tjänstemännen, och i slutändan bidrar det också till effektiv användning av de gemensamma tillgångarna.

Tytti Yli-Viikari ser omvärldsförändringar orsakade av digitaliseringen som en framtidsutmaning för en effektiv förvaltning. Digitalisering är ett fenomen som genomsyrar hela samhället och som bör utnyttjas effektivt också inom statsförvaltningen. I en nyligen genomförd revision uppdagades sådana utmaningar i fråga om offentliga digitala tjänster som förhindrar effektiv användning av offentliga medel. Digitaliseringens möjligheter bör utnyttjas också i samarbetet och nätverken mellan professionella inom olika sektorer.

Enligt Tytti Yli-Viikari ska en god ledare både se till att god förvaltning verkställs och stöda insatserna för innovation och utveckling inom den offentliga sektorn. Detta lyckas bäst genom satsningar på personalutveckling och bra personalledning.

I det nationella förvaltnings- och redovisningsseminariet i Costa Rica deltog representanter för offentlig ledning. Seminariet fokuserade på användningen av tekniska lösningar och dataanalyser samt metodutveckling, samarbete, servicedesign och förändringsledning som verktyg för att göra den offentliga verksamheten mer effektiv. Ett stort block av seminariet bestod av workshopar om offentlig ledning ur olika perspektiv, som självledarskap, förändringringsledning och Costa Ricas nationella framtid (långtidsvision)

Tytti Yli-Viikari diskuterade med ledningen för Costa Ricas revisionsorgan om förändringarna i revisionsorganisationernas roll och arbete. Costa Ricas revisionsorgan går i framkant för arbetet enligt ISSAI 12 och främjar dialog och interaktion som ska stärka genomslagskraften och inkludera ett medborgarperspektiv i revisionsarbetet.

 

kategorier