Under de närmaste åren granskar revisionsverket särskilt förvaltningsreformer samt ämbetsverkens verksamhet och styrning

Revisionsverket granskar och övervakar statsfinansiellt och samhälleligt betydelsefulla frågor. Valet av revisionstema grundar sig på uppföljning av verksamhetsmiljön och analys av risker. 15 nya revisionsteman har nu lagts till i granskningsplanen

Statens revisionsverk har uppdaterat sin granskningsplan för de närmaste åren. Revisionsverksamheten har fortsättningsvis särskilt fokus på reformer och förändringar i offentlig verksamhet samt på åtgärder som stärker ekonomisk hållbarhet och balanserar statsfinanserna.

”Med sin revisions- och tillsynsverksamhet producerar revisionsverket väsentlig och aktuell information för beslutsfattare, med betoning på ett statsfinansiellt perspektiv”, säger generaldirektör Sami Yläoutinen. ”Både kontrolluppdraget och stödet av förnyelse är viktiga vid en revision.”

Följande revisionsteman med inriktning på hållbarhet i de offentliga finanserna är nya: planeringen av järnvägsinvesteringar i projektbolag, det så kallade kriskommunförfarandet, ett statsbolags roll i utvecklingen av Finlands gruv- och batterikluster samt Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets (ARA:s) uppgifter och riskhantering.

Informationsproduktion i syfte att utveckla förvaltningen framträder i tre revisioner, som granskar de statliga stödens roll i tryggandet av skogsnaturens mångfald, inom vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen samt inom lantbruket.

Inom det ämnesområde som granskar välfärdssamhällets olika delområden och deras kopplingar inleds två revisioner som gäller beredningen av välfärdsområdesreformen. Revisionernas teman är räddningsväsendets reform och prestandaprojekt samt digitaliseringsprojekt med anknytning till social- och hälsovårdstjänster. Ett annat nytt tema gäller vissa sysselsättningsfrämjande åtgärder som ska utvecklas eller ändras under regeringsperioden.

De övriga revisionstemana gäller bland annat Suomi.fi-tjänsterna, livscykler och risker i de datasystem som används inom statsförvaltningen, inriktningen av ämbetsverkens verksamhet samt rapporteringen om statsförvaltningens relationer till närstående parter.

Dessutom innehåller granskningsplanen en beskrivning av innehållet och inriktningen i en redovisningsrevision som genomförs av revisionsverket.

År 2022 förbereder sig revisionsverket också för sina nya uppgifter: för revisionsuppdraget som gäller välfärdsområdena sammanställs ett kunskapsunderlag och en lägesbild över välfärdsområdenas uppbyggnad, ekonomi och verksamhet. De datasystemlösningar som behövs för att upprätthålla och övervaka öppenhetsregistret utreds.

Granskningsplanen uppdateras årligen. Den närmare planeringen av de teman som nu lagts till i planen inleds 2022. Den här listan innehåller beskrivningar av pågående och nya revisionsteman samt ett tilltänkt tidsschema för dem (på finska). Revisionerna som slutförs våren 2022 presenteras under kommande publikationer på revisionsverkets webbplats.

Statens revisionsverks granskningsplan för perioden 2022–2026

kategorier