Utrikesministeriet publicerade den första långsiktiga internationella klimatfinansieringsplanen

Statens revisionsverk rekommenderade i juni i fjol att man skulle utarbeta en plan. Frågan har sedan dess behandlats ingående i olika nätverk.

Utrikesministeriet meddelade i mars att Finlands internationella klimatfinansiering fördubblas under denna regeringsperiod. Samtidigt publicerade utrikesministeriet för första gången en långsiktig plan för Finlands internationella klimatfinansiering. Planen löper fram till år 2026.

Statens revisionsverk granskade Finlands internationella klimatfinansiering i fjol och rekommenderade redan i juni att ministeriet skulle utarbeta en offentlig plan för hur den utökade finansieringen ska fördelas och vad man särskilt vill åstadkomma med den.

I november 2021 fick revisionsverkets rekommendationer stöd i Utvecklingspolitiska kommissionens (UPK) halvtidsutvärdering, där man bedömde hur de utvecklingspolitiska skrivningarna i regeringsprogrammet framskrider. Med hänvisning till revisionsverkets granskningsobservationer konstaterade UPK att Finlands klimatfinansieringsmål borde förtydligas och att utfallet av dem borde följas upp mer systematiskt än tidigare.

I januari 2022 publicerade UPK:s arbetsgrupp för klimatfinansiering en analys av Finlands internationella klimatfinansiering. I den stärkte kommissionen ännu sina rekommendationer genom att föreslå att klimatfinansieringen skulle styras genom lagstiftning och behandlas även i den övriga klimatpolitiska planeringen som sträcker sig över flera valperioder.

Revisionsresultaten väckte intresse och diskussion

Interaktionen mellan revisionsverkets revisorer och utrikesministeriet fungerade bra under hela revisionsprocessen. De preliminära revisionsobservationerna diskuterades i tematiska smågrupper och slutligen på basis av utkastet till revisionsberättelse vid ett seminarium där ett femtiotal representanter från ministeriet deltog.

Från början av revisionen var man medveten om att Utvecklingspolitiska kommittén kommer att göra en egen analys av Finlands internationella klimatfinansiering. Därför var det möjligt att planera hur arbetena skulle stödja och komplettera varandra på bästa möjliga sätt.

UPK är ett parlamentariskt och samhälleligt representativt rådgivande organ för utvecklingspolitiken. Genom dess nätverk var det möjligt att redan på förhand väcka ett mycket brett intresse för resultaten av revisionen.

Vid tillställningar som ordnades av UPK kunde riksdagsledamöter, medborgarorganisationer och företrädare för andra intressegrupper som hör till UPK:s medlemskår diskutera resultaten av revisionsverkets revision och analysen av UPK samt ge utrikesministeriet sitt ord på vägen till den kommande klimatfinansieringsplanen. Vissa av dessa, såsom Fingo och Finlands FN-förbund, utnyttjade revisionsverkets revisionsberättelse även i sitt eget arbete och sin egen kommunikation.

kategorier