Valfinansieringstillsynen kräver noggrannhet och ett socialt öga

Kärnan i tillsynen över valfinansieringen är att kontrollera att alla redovisningsskyldiga lämnar in de redovisningar som föreskrivs i lagen om kandidaters valfinansiering. De som valts till välfärdsområdesfullmäktige ska lämna in redovisningen av sin valfinansiering till Statens revisionsverk senast den 26 mars.

Historiens första välfärdsområdesfullmäktige valdes den 23 januari 2022. Tillsynsarbetet i anslutning till välfärdsområdesvalet är en omfattande helhet och ett stort antal medarbetare vid revisionsverket deltar i arbetet. Åtta övervakare och två praktikanter arbetar med själva valfinansieringstillsynen. Som stöd för arbetet behövs dessutom mångsidig juridisk sakkunskap, kommunikations- och ICT-kompetens samt assistenttjänster.

Tillsynsteamet har bråttom före och efter valdagen

De första förberedelserna inför välfärdsområdesvalet inleddes redan våren 2021 och fortsatte hela hösten. Lagstiftningen om välfärdsområdesval trädde i kraft den 1 juli 2021 och samma dag utfärdade Statens revisionsverk en anvisning om valfinansieringen vid välfärdsområdesvalet.

”Arbetet med välfärdsområdesvalet inleddes med att testa systemet och uppdatera blankettmallarna. Dessutom får redovisningsskyldiga, medierepresentanter och påverkare som partiutbildare anvisningar och råd året runt”, berättar överrevisor Jonna Carlson.

Själva tillsynsarbetet inleddes i slutet av december när kandidaterna i välfärdsområdesvalet började lämna in sina förhandsredovisningar av valfinansieringen. Inom utsatt tid lämnade 3 067 kandidater in sin förhandsredovisning, vilket är 29 procent av alla kandidater.

Efter att valresultatet har fastställts fortsätter arbetet med att ta emot och publicera de egentliga redovisningarna av valfinansieringen. Redovisningen av valfinansieringen görs i första hand elektroniskt via revisionsverkets e-tjänst och den ska lämnas in senast den 26 mars 2022. Dessutom ska alla som valts till välfärdsområdesfullmäktige lämna in ett kontoutdrag från kampanjkontot till revisionsverket. Tillsynsteamet granskar uppgifterna på kontoutdraget och begär vid behov korrigeringar.

Tillsynsarbetet har en viktig samhällelig betydelse. I Finland har medborgarna möjlighet att bekanta sig med kandidaternas valfinansiering och redovisningarna av valfinansieringen är offentliga handlingar. En transparent valfinansiering stärker medborgarnas förtroende för att det demokratiska systemet fungerar.

”Vårt arbete har genuint en stor effekt på samhällsdebatten, maktstrukturerna och stärkandet av demokratin”, säger Carlson.

Positiva möten och samhällelig betydelse motiverar

Färdigheter i kundservice och förmåga att möta olika människor har en nyckelroll i tillsynsarbetet, eftersom en väsentlig del av arbetet är att svara på kundsamtal och erbjuda rådgivning. Man bör noggrant sätta sig in i ämnet, anvisningarna och lagstiftningen för att kunna ge råd och handledning till de redovisningsskyldiga om hur man gör en redovisning.

“Valfinansieringstillsynen kräver omsorgsfullhet och noggrannhet. Även kundservicefärdigheterna betonas, eftersom varje kontakt med en redovisningsskyldig alltid är unik”, säger ledande redovisningsrevisorn Pontus Londen.

I det vardagliga arbetet minns man särskilt olika möten med människor. Att anmärka på fel och hänvisa till nya tillvägagångssätt kräver särskild sensitivitet, eftersom människor reagerar på missförhållanden på olika sätt.

Enligt Londen är det belönande när man kan lätta på kundens spänning och till slut hitta en gemensam ton. Positiv respons gläder och man minns den länge.

“Nog är det mötena med människor som man kommer ihåg. För flera år sedan fick vi med en redovisning av valfinansieringen ett vackert vykort med hälsningar till tillsynsmyndigheten. Kortet finns kvar och påminner om fina stunder och arbetets betydelse”, berättar Carlson.

kategorier