Åldringstjänster: Regelbunden hemvård

En vård- och serviceplan och ett rehabiliterande grepp i arbetet tillämpas i klientarbetet, men att de inte fungerar i enlighet med kvalitetsrekommendationerna om åldringstjänster. I praktiken har man varit tvungen att reagera på personalknappheten genom att försvaga servicens kvalitet. Syftet med revisionen var att klargöra, hur hemvården för åldringar fungerar. Vid revisionen undersöktes huruvida vård- och serviceplanen och tillämpandet av ett rehabiliterande grepp i arbetet fungerar i det praktiska klientarbetet så, att de stöder vård av klienten i hemmet så länge som möjligt. Vid revisionen kartlades dessutom i vilken proportion hemvårdens resurser stod i förhållande till de för hemvården uppställda målsättningarna. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier