Ändringar av ekonomiförvaltningen vid ministerier, ämbetsverk och inrättningar

Hittills har målsättningarna förverkligats svagt vid de ministerier, ämbetsverk och inrättningar som varit föremål för revisionen. Med revisionen ville man kartlägga huruvida reformerna har medfört mervärde i skötseln och utvecklandet av förvaltningens uppgifter, i vilken mån nyttoeffekter på produktiviteten har realiserats, vilka som har varit de största hindren för reformernas genomförande samt hur reformerna har styrts och följts upp. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier