Arbetarskyddstillsynen

På basis av revisionen har arbetarskyddstillsynen som helhet skötts väl. Vid revisionen har emellertid ägnats uppmärksamhet åt de strukturella förändringarna i verksamhetsmiljön samt åt det, att i inriktningen av arbetarskyddstillsynen inte tillräckligt har utnyttjats förefintliga olycksfalls- och registerdata. Inte heller de nät- och telefontjänster som hör till den elektroniska servicekanalen har fungerat på förväntat sätt. Den av Statens revisionsverk gjorda revisionen av arbetarskyddsförvaltningen har avgränsats till att gälla arbetarskyddstillsynen. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier