Arbetsrelaterad invandring

Huvudfrågan vid revisionen var, hur framgångsrikt förvaltningen har skapat förutsättningar för den arbetsrelaterade invandringen. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

Föremål för revisionen var faktaunderlaget för främjandet av den arbetsrelaterade invandringen, dess målsättningar samt de genomförda åtgärderna och uppföljningen av dem. Huvudfrågan vid revisionen var, hur framgångsrikt förvaltningen har skapat förutsättningar för den arbetsrelaterade invandringen.

Det allmänna ansvaret för migrationspolitiken samt beredningen av den lagstiftning som berör invandring och medborgarskap är på inrikesmi-nisteriets ansvar. På arbets- och näringsministeriet ankommer att följa med volymen och strukturen för arbetskraftsinvandringen samt att utveckla verktyg för uppföljningen. Arbets- och näringsministeriet har också en central roll i att främja sysselsättandet av invandrare samt verkställa den arbetsrelaterade migrationspolitiken. Integreringsärendena har överförts från inrikesministeriets förvaltningsområde till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde från början av år 2012.

Invandringen, den arbetsrelaterade invandringen och användningen av tillfällig utländsk arbetskraft kan inte begreppsmässigt entydigt särskiljas från varandra. Den arbetsrelaterade invandringen har inte i statistik, undersökningar eller statsbudgeten skilts åt från den övriga invandringen. Av dessa anledningar har det inte varit möjligt att till alla delar avgränsa revisionen till enbart den arbetsrelaterade invandringen, utan vid revisionen behandlades invandringens utveckling och penninganvändningen likaså som en helhet. Vid revisionen definierades den arbetsrelaterade invandringen så, att den inkluderar arbetskraftsinvandringen både från länder inom och utanför EU, och att den varaktigt utökar utbudet på arbetskraft på den finländska arbetsmarknaden. Tillfällig utländsk arbetskraft behand-lades vid revisionen i samband med övervakningen av användningen av utländsk arbetskraft och vid utvärderingen av faktaunderlaget för främjandet av den arbetsrelaterade invandringen.

 

kategorier