Barnskyddet

Revisionen visade, att barnets bästa förverkligas i barnskyddet i varierande grad beroende på betraktelseperspektivet och barnets eller den ungas hemkommun. I öppen vård och eftervård får barn och unga i skälig omfattning tjänster som motsvarar deras behov. De unga som är i eftervård ges ekonomiskt stöd efter behov, men personligt stöd och handledning som behövs för uppnående av självständighet ges inte tillräckligt. Vid revisionen klarlades, om barn och unga i öppen vård, vård utom hemmet eller i eftervård får de tjänster och stödåtgärder de behöver, samt det, hur barnets eller den ungas familj ges stöd i olika skeden av barnskyddsprocessen. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

Syftet med revisionen var att klargöra om barnets bästa förverkligas i barnskyddet. Begreppet barnets bästa ger stort rum för tolkningar, och det kan inte definieras uttömmande. Vid revisionen ansågs att barnets bästa förverkligas, om barnskyddets klienter och deras familjer fick tjänster i enlighet med deras behov, klientplanerna och kommunernas barnskyddsplaner hade gjorts upp i enlighet med bestämmelserna, resurseringen till och tillsynen över barnskyddet var tillräcklig, och bestämmelserna i barnskyddslagen var primära i tillämpningen av lagstiftningen om utkomststöd och klien-tavgifter.

Vid revisionen klarlades, om barn och unga i öppen vård, vård utom hemmet eller i eftervård får de tjänster och stödåtgärder de behöver, samt det, hur barnets eller den ungas familj ges stöd i olika skeden av barnskyddsprocessen. Likaså klarlades vid revisionen, om tillsynen över barnskyddslagen är tillräcklig och om andra styrningsmedel har befrämjat barnskyddslagens syften. Dessutom granskades vid revisionen barnskyddslagens förhållande till övrig lagstiftning.

Det huvudsakliga revisionsmaterialet bestod av intervjuer med barnskyddsarbetare i tio kommuner, fiktiva klientfall i barnskyddet, en till regionförvaltningsmyndigheterna riktad enkät samt material ur barnskyddsregistret. Vid revisionen klargjordes inte hur barnets bästa förverkligas i det preventiva barnskyddet eller på den privata sektorn.

Revisionen visade, att barnets bästa förverkligas i barnskyddet i varierande grad beroende på betraktelseperspektivet och barnets eller den ungas hemkommun. I öppen vård och eftervård får barn och unga i skälig omfattning tjänster som motsvarar deras behov. De unga som är i eftervård ges ekonomiskt stöd efter behov, men personligt stöd och handledning som behövs för uppnående av självständighet ges inte tillräckligt.

 

kategorier