Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2014

De aktuella redovisningarna av partifinansieringen efter kompletteringar till väsentliga delar är riktiga och till väsentliga delar ger riktiga uppgifter om de bidrag som de övervakade sammanslutningarna har fått. I valet av revisorer för de övervakade sammanslutningarna och i revisionsberättelserna har fortfarande observerats brister. VTV övervakar att alla redovisningsskyldiga gör de redovisningar som fastställs i partilagen.

I partilagen (10/1969, ändrad 638/2010) har för partier och partiföreningar föreskrivits förpliktande bestämmelser vilka främjar öppenhet i finansieringen.

Syftet med bestämmelserna är att öka partifinansieringens öppenhet genom att särskilt beakta de rekommendationer som Europarådets organ mot korruption GRECO har gett Finland. Allmänheten bör för att kunna bedöma eventuella bindningar ha tillräcklig information om finansieringen av partiernas grundläggande verksamhet och valkampanjer.

Statens revisionsverk övervakar hur de bestämmelser i partilagen som avser bidrag, redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen samt uppgörande och inlämnande av med detta anknutna handlingar iakttas i de övervakade sammanslutningarnas verksamhet.

Revisionsverkets tillsynsobjekt, det vill säga partierna, de i understödsbeslutet avsedda föreningarna samt de partinära sammanslutningarna har lämnat in sina bokslutshandlingar för 2013 till det elektroniska registret för redovisning av partifinansieringen.

Till registret för redovisning av partifinansieringen meddelades under 2014 med aktuella redovisningar bidragsprestationer till partier, partiföreningar och partinära sammanslutningar till ett totalt belopp av närmare 2,8 miljoner euro. Det redovisade beloppet är totalt över 2,6 miljoner euro 2013 och 3,1 miljoner euro 2012 och stödbeloppet för 2011 är 2,6 miljoner euro. En del av kompletteringarna följer av de granskningar av partifinansieringen som utförts under de fyra senaste åren.

På basis av den granskning som hänfört sig till tillsynsobjekten kan konstateras, att de aktuella redovisningarna av partifinansieringen efter kompletteringar till väsentliga delar är riktiga och till väsentliga delar ger riktiga uppgifter om de bidrag som de övervakade sammanslutningarna har fått.

De övervakade sammanslutningarnas bokföring har som regel skötts adekvat så, att det har varit möjligt att verkställa tillsynen över bestämmelserna i partilagen på basis av bokföringen. Revisionsverket understryker emellertid alltjämt, att alla bokföringsskyldiga ska hålla sin bokföring à jour så som avses i bokföringslagen.

Det är också skäl att ägna uppmärksamhet åt dokumentationen om lån och avtal, bokföringens förvaring och specifikationssätt, hanteringen av kassamedel, medlemsavgifter och felaktiga transaktioner, och betydelsen av återbetalning av bidragsprestationer. Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen bör kunna härledas från bokföringen och andra utredningar och kunna avstämmas mot dem.

I valet av revisorer för de övervakade sammanslutningarna och i revisionsberättelserna har fortfarande observerats brister. Till revisorer har inte alltid valts auktoriserade revisorer. Revisorerna har inte heller alltid i sina revisionsberättelser inkluderat de uttalanden som krävs enligt 9 c § i partilagen.

Vid granskningen observerades inga väsentliga bidragsprestationer som skulle ha stridit mot begränsningarna i fråga om bidrag enligt 8 b § i partilagen.

kategorier

URN

URN:NBN: VTV_B42015RD