Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2018

Partierna följer partilagens finansieringsbestämmelser väl i de flesta fallen, men vissa förfaringssätt måste fortfarande korrigeras. Statens revisionsverk granskar årligen partifinansieringen och går då igenom de berörda tillsynsobjektens bokslutsuppgifter och bokföring från flera års tid. Syftet är att säkerställa att de lagstadgade redovisningarna av finansieringen lämnas in på ett korrekt, heltäckande och aktuellt sätt till det offentliga register som förs av revisionsverket. Dessutom granskar revisionsverket riksdagspartiernas statsunderstöd, det s.k. partistödet.

Huvudsakligt innehåll

I partilagen finns förpliktande bestämmelser som gäller partier och partiföreningar och främjar öppenhet i finansieringen.

Syftet med bestämmelserna är att öka partifinansieringens öppenhet genom att i synnerhet beakta de rekommendationer som Europarådets organ mot korruption GRECO har gett Finland. Enligt rekommendationerna ska allmänheten få tillräcklig information om finansieringen av partiernas basverksamhet och valkampanjer för att kunna bedöma eventuella bindningar.

Statens revisionsverk övervakar hur partilagens bestämmelser om bidrag, redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjer samt utarbetande och inlämnande av anknytande handlingar iakttas i tillsynsobjektens verksamhet. Från och med 2016 utövar revisionsverket också tillsyn över det statsunderstöd som avses i partilagen.

Tillsynsobjekten, dvs. partier, i understödsbeslut avsedda föreningar samt partinära sammanslutningar, har lämnat in bokslutshandlingar för 2017 till det elektroniska partifinansieringsregistret.

Enligt aktuella redovisningar till registret 2011–2018 har partier, partiföreningar och partinära sammanslutningar totalt fått nästan 24,9 miljoner euro i bidragsprestationer.

Under 2018 redovisades bidragsprestationer för nästan 2,8 miljoner euro. Aktuella redovisningar under 2018 avser också föregående år så att beloppet ökade retroaktivt med ca 0,5 miljoner euro för 2017 och ca 0,2 miljoner euro för 2015. En ansenlig del av kompletteringarna är en följd av utförda partifinansieringsgranskningar.

År 2018 utförde revisionsverket 31 granskningar av partier samt deras distriktsorganisationer och partinära sammanslutningar. Utifrån dem kan det konstateras att de aktuella redovisningarna av partifinansieringen till väsentlig del är korrekta efter kompletteringarna och till väsentlig del ger riktiga uppgifter om de bidrag tillsynsobjekten fått.

Vid granskningarna upptäcktes flera fall där bidragstagaren inte hade lämnat aktuella redovisningar av alla erhållna bidrag. I likhet med tidigare granskningar visade sig omöjligt att få en tillförlitlig helhetsbild av partifinansieringen om man enbart utreder inkomstfinansieringen och intäkterna enligt bokslutet. Granskade partier och övriga sammanslutningar har många bokföringshändelser som betraktats som genomgångsposter. Det är dock relevant att utreda posternas innehåll utifrån det som avses med bidrag i partilagen.

Revisionsverket har rekommenderat partierna att lämna en sådan aktuell redovisning som avses i partilagen av deras avgifter för kandidater och riksdagsledamöter. Alla tillsynsobjekt har dock inte följt rekommendationen och därmed syns inte dessa prestationer som bidrag i partifinansieringsregistret.

kategorier

URN

URN:NBN: VTV-B82019rd