Fel i redovisningen av partistöd korrigerades – partifinansieringen i huvudsak transparent

Partierna följer finansieringsbestämmelserna väl i de flesta fallen, men vissa förfaringssätt måste fortfarande korrigeras. Statens revisionsverk granskar årligen både partifinansieringen och statsunderstödet till partierna, dvs. partistödet.

År 2017 fick riksdagspartierna över 29 miljoner euro i statsunderstöd (partistöd). Vid granskningarna 2018 upptäckte revisionsverket flera brister i de avtal och redovisningar som krävs i samband med partistöd enligt statsunderstödslagen. Exempelvis hade partistöd anvisats för andra sammanslutningar än sådana föreningar som avses i partilagen. Sammanslutningar som fått partistöd har också haft svårt att följa upp de erhållna beloppen och hur mycket som finns kvar av det föregående årets stöd.

Partier och andra sammanslutningar som fått understöd har redan under hösten 2018 korrigerat fel i sina redovisningar utifrån revisionsverkets iakttagelser. Med anledning av revisionsverkets granskning har dessutom statsrådet i januari 2019 begärt att justitieministeriet inleder ett lagstiftningsprojekt i syfte att samordna partilagen och statsunderstödslagen.

”Revisionsverkets tillsyn och granskningar bidrar till en ökad transparens i partifinansieringen. Efter de retroaktiva kompletteringarna är redovisningarna nu till väsentliga delar riktiga”, säger ledande redovisningsrevisor Klaus Krokfors från Statens revisionsverk.

Utöver partistödet granskar revisionsverket årligen partifinansieringen och går då igenom de berörda tillsynsobjektens bokslutsuppgifter och bokföring från flera års tid. Syftet är att säkerställa att de lagstadgade redovisningarna lämnas in på ett korrekt, heltäckande och aktuellt sätt till det offentliga register som förs av revisionsverket.

“I regel hade tillsynsobjekten återigen skött bokföringen på behörigt sätt, men det fanns också undantag. Dessutom kräver partilagen att sammanslutningarnas revisorer rapporterar om bidragsfinansieringen och statsunderstöden. Revisorernas dokumentation är dock inte alltid tillräckligt entydig. Det här försämrar tilliten till revisorernas arbete när man ska bedöma hur väl lagens särskilda krav har beaktats och iakttagits i partiorganisationerna”, säger Krokfors.

Alla tillsynsobjekt följer inte revisionsverkets rekommendation att även redovisa s.k. riksdagsledamotsavgifter till registret. Detta har bl.a. motiverats med att partiets riksdagsgrupp gör alla utbetalningar på samma gång och att den årliga andelen för en enskild riksdagsledamot hamnar under redovisningsgränsen 1 500 euro.

“Summan av avgifterna är ändå ansenlig. Lagen ger utrymme för tolkning och de varierande sätten att redovisa avgifterna försvårar volymuppgifternas jämförbarhet. Givetvis är detta också negativt för den transparens som är avsikten med lagen”, konstaterar Krokfors.

Enligt redovisningar till revisionsverkets elektroniska partifinansieringsregister 2018 fick partier, deras distrikts- och kvinnoorganisationer samt andra partiföreningar och partinära sammanslutningar totalt nästan 2,8 miljoner euro i bidragsprestationer. Detta motsvarar föregående års belopp, men under 2018 redovisades också ca 0,7 miljoner euro i bidragsprestationer som gäller tidigare år. En ansenlig del av de retroaktiva redovisningarna gjordes utifrån revisionsverkets iakttagelser vid granskningarna.

Under 2018 gjorde revisionsverket 31 granskningar som övervakare av partifinansieringen för att utreda finansieringen av riksdagspartierna samt av partinära sammanslutningar och distriktsorganisationer. Revisionsverket granskade samtliga nio riksdagspartier och 13 partinära sammanslutningar fördelat på 11 stiftelser, en förening och en fond. Dessutom granskades totalt nio distriktsorganisationer i Tavastland, Sydöstra Finland, Birkaland och Savolax-Karelen.

I Finland finns ca 6 000 partiföreningar, varav 150 står under revisionsverkets tillsyn. Från och med 2016 utövar revisionsverket också tillsyn över riksdagspartiernas statsunderstöd, det s.k. partistödet. Granskningarna av partifinansieringen fortsätter hösten 2019.

 

Ta del av publikationen: Berättelse om tillsynen över partifinansieringen

Mer information om Statens revisionsverks revisioner och god förvaltning: VTV.fi

kategorier