Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2019

Riksdagspartiernas distriktsorganisationer iakttar finansieringsbestämmelserna i stort sett väl. I småpartiernas redovisningar har det dock upptäckts brister och lagstridiga förfaranden.

Statens revisionsverk granskar årligen både partifinansieringen och statsunderstödet till partierna, dvs. partistödet. År 2019 granskade Statens revisionsverk finansieringen för sammanlagt 31 distriktsorganisationer för riksdagspartierna och så kallade småpartier. Med småpartier avses partier som är införda i partiregistret och som inte vid granskningstidpunkten hade några riksdagsledamöter. Dessutom övervakade revisionsverket de statsunderstöd som hade beviljats för politisk verksamhet, dvs. partistödet, genom att utreda redovisnings- och avtalsförfaranden.

Partierna iakttar vanligen finansieringsbestämmelserna väl. Vid granskningarna upptäckte revisionsverket dock denna gång flera prestationer som partier inte hade lämnat lagstadgade redovisningar för. Sådana var till exempel en stor testamentsgåva och bidrag som kommit till genom att ett lån efterskänkts. Revisionsverket upptäckte också fall där det lagstadgade maximibeloppet för bidraget hade överskridits. Dessutom motsvarar den hyra som tagits ut för samtliga lokaler uppenbart inte alltid marknadspriset.

Efter granskningarna har partier redovisat flera bidragsprestationer i Statens revisionsverks register för redovisning av partifinansieringen. Det har gjort partifinansieringen mer transparent. För tydlighetens skull har Statens revisionsverk rekommenderat att partierna redovisar olika betalningar av reklam och riksdagsledamöternas prestationer i systemet. År 2019 var antalet sådana redovisningar högre än förut.

De partifinansieringar och bokföringar som Statens revisionsverk gick igenom omfattade som längst åren 2011–2019. På samma sätt som tidigare bör även de övervakade sammanslutningarnas bokföringar och auktoriserade revisorers arbete förbättras.

Granskningarna av partifinansieringen fortsätter hösten 2020, då revisionsverket åter granskar alla riksdagspartier. Senast granskades riksdagspartierna under 2018.

kategorier

URN

URN:NBN: VTV-B42020rd