Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2020

Riksdagspartierna samt deras distriktsorganisationer och kvinnoorganisationer följer finansieringsbestämmelserna i huvudsak väl. De redovisningar som lagen kräver hade dock inte gjorts för organisationernas alla prestationer. Det har gjorts ett stort antal retroaktiva redovisningar efter revisionerna, vilket har gjort partifinansieringen mer transparent.

Statens revisionsverk granskar årligen både partifinansieringen och statsunderstödet till partierna, dvs. partistödet. År 2020 granskade revisionsverket partifinansieringen i alla de partier som är företrädda i riksdagen samt i distriktsorganisationer och kvinnoorganisationer tillhörande vissa partier som får statsunderstöd. Det totala antalet revisioner uppgick således till 49. Dessutom övervakade revisionsverket de statsunderstöd som hade beviljats för politisk verksamhet, dvs. det så kallade partistödet, genom att utreda avtals- och redovisningsförfaranden.

Partierna iakttar vanligen finansieringsbestämmelserna väl. Vid granskningarna särskilt av distriktsorganisationer och kvinnoorganisationer upptäcktes dock denna gång ett stort antal prestationer som partierna inte hade lämnat in lagstadgade redovisningar för. Sådana är till exempel många slags prestationer som gäller riksdagsvalet 2019. Efter revisionerna har partierna och organisationerna redovisat flera stödprestationer till registret till och med för en period på många år. Det har gjort partifinansieringen mer transparent.

De partifinansieringar och bokföringar som Statens revisionsverk gick igenom omfattade som längst åren 2015–2020. På samma sätt som tidigare bör även de övervakade sammanslutningarnas bokföringar och auktoriserade revisorers arbete förbättras.

Granskningarna av partifinansieringen fortsätter hösten 2021. Avsikten är att förkorta granskningsintervallet ytterligare för att göra finansieringsuppgifterna mer transparenta och aktuella.

Statsrådet har tillsatt en parlamentarisk valarbetsgrupp för mandatperioden 20.2.2020–31.5.2021. Syftet med den parlamentariska arbetsgruppen är att utreda behoven att utveckla vallagen, partilagen och valfinansieringslagen samt vid behov lagstiftningen som gäller annan politisk verksamhet och göra nödvändiga förändringsförslag.

kategorier

URN

URN:NBN: VTV-B22021rd