Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2023

Rapporteringen om partifinansieringen har varit bristfällig. De redovisningar som lagen kräver har inte gjorts för alla de bidrag som partierna och partiföreningarna har tagit emot. Ett stort antal retroaktiva redovisningar har gjorts efter granskningarna, vilket har gjort partifinansieringen mer transparent.

Statens revisionsverk granskar årligen både partifinansieringen och statsunderstödet till partierna, det vill säga partistödet. År 2023 granskade revisionsverket 52 partiorganisationer inberäknat alla riksdagspartier. Under granskningarna lade partiföreningarna till uppgifter som saknades och korrigerade sina finansieringsredovisningar.

Revisionsverket är också tillsynsmyndighet för partiernas statsunderstöd, dvs. partistödet. Revisionsverket övervakar att partierna använder det beviljade partistödet i enlighet med villkoren i statsunderstödsbeslutet och att partierna rapporterar om användningen av partistödet på behörigt sätt.

Partierna följer finansieringsbestämmelserna relativt omsorgsfullt. År 2023 uppgick de redovisade bidragsprestationerna till sammanlagt omkring 7,1 miljoner euro. Tillsynsobjekten kan göra aktuella redovisningar även av bidrag som de fått tidigare år, och under 2021 redovisade de cirka 550 000 euro som tillägg till tidigare år.  En ansenlig del av kompletteringarna är en följd av de granskningar av partifinansieringen som revisionsverket gjort.

I berättelsen konstateras att alla partiorganisationer skulle kunna förbättra uppföljningen av partistödet och dokumenteringen av dess användning.  Vid tillsynen upptäcktes brister i avtalspraxisen, redovisningen av statsunderstöd, bokföringsförfarandena och iakttagandet av användarvillkoren.

Granskningarna av partifinansieringen fortsätter hösten 2024.

kategorier

URN

URN:NBN: VTV-B52024rd