Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet 2021

Statens revisionsverk övervakade att kandidaterna vid kommunalvalet 2021 redovisade valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen enligt den skyldighet som föreskrivs i lag.

Samtliga redovisningsskyldiga vid kommunalvalet 2021 har redovisat sin valfinansiering på det sätt som föreskrivs i lag. Enligt valfinansieringslagen är det alltid den redovisningsskyldige som svarar för redovisningens riktighet.

Statens revisionsverk har förpliktat totalt 26 redovisningsskyldiga att lämna in sin redovisning av valfinansieringen vid äventyr av vite.

Efter behandlingen av redovisningarna samt efter de erhållna utredningarna och kompletteringarna har Statens revisionsverk inte tagit del av omständigheter som skulle ge revisionsverket anledning att ifrågasätta riktigheten av de inlämnade redovisningarna.

kategorier

URN

URN:NBN: VTV-B42022rd