Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2023

Statens revisionsverk övervakade att kandidaterna vid riksdagsvalet 2023 redovisade valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen enligt den skyldighet som föreskrivs i lag. Samtliga redovisningsskyldiga lämnade in redovisning av valfinansieringen.

Samtliga redovisningsskyldiga vid riksdagsvalet 2023 har redovisat sin valfinansiering på det sätt som föreskrivs i lag. Enligt valfinansieringslagen är det alltid den redovisningsskyldiga som svarar för redovisningens riktighet.

Revisionsverket bad alla redovisningsskyldiga om kampanjkontoutdrag eller motsvarande uppgifter som kompletterar redovisningarna av valfinansieringen och strävade på så sätt efter att säkerställa att uppgifterna i redovisningarna är riktiga.

Totalt 162 redovisningar (59 procent) har kompletterats eller justerats efter att redovisningen lämnats in.

Efter granskningen av redovisningarna, de kampanjkontoutdrag eller motsvarande utredningar som de redovisningsskyldiga lämnat in och de redovisningsskyldigas kompletteringar har revisionsverket inte tagit del av omständigheter som skulle ge anledning att ifrågasätta riktigheten i de inlämnade redovisningarna.

kategorier

URN

URN:NBN: vtv-B202023rd