Beredning och verkställande av avvecklingen av flitfällor

Vid avveckling av flitfällor ska arbetslöshets-, inkomst-, byråkrati- och informationsfällor granskas som en helhet. Det vore nödvändigt att utnyttja sakkunskapen om verkställandet och det befintliga kunskapsunderlaget i lagberedningen i så stor utsträckning som möjligt.

Revisionsverkets revision  hänförde sig till beredning och verkställande av avvecklingen av olika flit-, byråkrati- och informationsfällor i samband med socialskyddssystem, beskattning och utsökning. I revisionen koncentrerade man sig på fyra lagstiftningsåtgärder som haft som syfte att öka incitamenten för sysselsättning eller inledande av företagsverksamhet.

Revisionen utfördes eftersom en ökning i incitamenten för sysselsättning genom beskattning, social trygghet och utsökning har utgjort ett mål för flera regeringar när man strävat efter att balansera statsfinanserna och den offentliga ekonomin. Olika incitament och flitfällor står också i centrum för det förberedande arbetet inför reformen av den sociala tryggheten.

Utgående från revisionen har betalningsfördröjningarna i jämkade arbetslöshetsförmåner förkortats, det vill säga osäkerheten till följd av samordningen av förvärvsinkomster och utkomstskydd för arbetslösa har minskat. Det har också åtminstone delvis blivit lättare att inleda företagsverksamhet med arbetslöshetsförmån. Det är dock fortfarande oklart på vilka grunder företagsverksamheten bedöms vara en huvud- eller bisyssla, och det förekommer skillnader i tolkningarna mellan arbets- och näringsbyråerna. Bedömningen påverkar personens rätt att få arbetslöshetsförmån och otydligheten kan orsaka osäkerhet för de som överväger att inleda företagsverksamhet. Rätten att skjuta upp utmätning av lön är inte ett effektivt sätt att avveckla utsökningsgäldenärernas flitfällor. I praktiken har det också visat sig vara svårt att uppfylla kriterierna för uppskovsrätten, och en betydande del av ansökningarna om uppskov avslås. Iakttagelserna i revisionen tyder på att de skattskyldiga inte känner särskilt väl till skillnaderna i beskattningen av arbetsinkomster och av utkomstskydd för arbetslösa. Dessutom anser merparten av de som får utkomstskydd för arbetslösa  att den lindrigare beskattningen av arbetsinkomster än av utkomstskyddet för arbetslösa, eller en minskning i förmånerna, inte har någon betydande inverkan på viljan att ta emot arbete.

Revisionsverket rekommenderar att man vid beredningen av reformen av den sociala tryggheten fäster särskild uppmärksamhet vid eventuella överlappningar i olika flitfällor. Vid beredningen av reformer som syftar till att avveckla flitfällor bör man utreda om det i lagstiftningen eller verkställandet kvarstår andra fällor som eventuellt försvårar uppnåendet av målen. De ansvariga ministerierna och ämbetsverken bör informera de centrala målgrupperna tillräckligt om reformer i anslutning till incitamenten inom social trygghet och beskattning. Utöver detta bör man i beredningen av reformer som strävar efter en ökning i incitament utnyttja det befintliga kunskapsunderlaget och sakkunskapen i verkställande i så stor utsträckning som möjligt. Detta kan minska risken för byråkrati- och informationsfällor.

kategorier