Kannustinloukkujen purkamisen valmistelu ja toimeenpano

Kannustinloukkujen purkamisessa tulee tarkastella työttömyys-, tulo-, byrokratia- ja informaatioloukkuja kokonaisuutena. Toimeenpanon asiantuntemusta ja olemassa olevaa tietopohjaa olisi tarpeellista hyödyntää lainvalmistelussa mahdollisimman laajasti.

VTV:n tarkastuksen aiheena oli erilaisten sosiaaliturvajärjestelmään, verotukseen ja ulosottoon liittyvien kannustin-, byrokratia- ja informaatioloukkujen purkamisen valmistelu ja toimeenpano. Tarkastuksessa keskityttiin neljään lainsäädäntötoimeen, joilla on pyritty lisäämään työnteon tai yritystoiminnan aloittamisen kannusteita.

Tarkastus tehtiin, koska työnteon kannusteiden lisääminen verotuksen, sosiaaliturvan ja ulosoton keinoin on ollut useiden hallituksien tavoitteena kun valtiontaloutta ja julkista taloutta on pyritty tasapainottamaan. Erilaiset kannustimet ja kannustinloukut ovat myös sosiaaliturvauudistusta valmistelevan työn keskiössä.

Tarkastuksen perusteella soviteltujen työttömyysetuuksien maksuviiveet ovat lyhentyneet, eli ansiotulojen ja työttömyysturvan yhteensovittamisen aiheuttama epävarmuus on vähentynyt. Työttömyysetuudella yritystoiminnan aloittaminen on myös helpottunut ainakin osittain. Edelleen on kuitenkin epäselvää, millä perusteella yritystoiminta arvioidaan pää- tai sivutoimiseksi, ja tulkinnoissa ilmenee TE-toimistojen välillä eroja. Arvio vaikuttaa henkilön oikeuteen saada työttömyysetuutta ja epäselvyys voi aiheuttaa epävarmuutta yritystoiminnan aloittamista harkitseville. Palkan ulosmittauksen lykkäysoikeus ei ole tehokas keino ulosottovelallisten kannustinloukkujen purkamiseksi. Lykkäysoikeuden kriteerien täyttäminen on myös osoittautunut käytännössä vaikeaksi ja merkittävä osa lykkäyshakemuksista hylätään. Tarkastushavainnot viittaavat siihen, että verovelvolliset eivät tunne työtulojen ja työttömyysturvan verotuksen eroja kovin hyvin. Lisäksi valtaosa työttömyysturvan saajista eivät koe työtulojen työttömyysturvaa kevyemmän verotuksen tai etuuksien pienenemisen vaikuttavan merkittävästi työn vastaanottamishalukkuuteen.

Tarkastusvirasto suosittelee, että sosiaaliturvauudistuksen valmistelussa kiinnitettäisiin erityistä huomiota erilaisten kannustinloukkujen mahdollisiin päällekkäisyyksiin. Kannustinloukkujen purkamiseen tähtäävien uudistusten valmistelussa tulisi selvittää, jääkö säädäntöön tai toimeenpanoon muita tavoitteiden saavuttamista mahdollisesti vaikeuttavia loukkuja. Vastuuministeriöiden ja -virastojen tulisi tiedottaa riittävästi sosiaaliturvan ja verotuksen kannustimiin liittyvistä uudistuksista keskeisille kohderyhmille. Lisäksi kannusteiden lisäämiseen tähtäävien uudistusten valmistelussa tulisi hyödyntää olemassa olevaa tietopohjaa ja toimeenpanon asiantuntemusta mahdollisimman laajasti. Tämä voisi vähentää byrokratia- ja informaatioloukkujen riskiä.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-514-6