Bokslut 2017

Statens revisionsverk är en i grundlagen föreskriven oavhängig revisions- och tillsynsmyndighet. Verket granskar skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten samt övervakar reglerna för finanspolitiken. Dessutom svarar Statens revisionsverk för tillsynen över parti- och valfinansieringen.

Revisionsverkets i grundlagen föreskrivna uppgift är att granska lagenligheten och ändamålsenligheten för skötseln av statsfinanserna samt iakttagandet av statsbudgeten. Revisionsverket fullgör sin uppgift genom att utföra effektivitetsrevision, redovisningsrevision, laglighetsgranskning samt granskning av finanspolitiken. Statens revisionsverk fungerar i Finland som nationellt revisionsorgan enligt fördraget om Europeiska unionens funktion och fungerar i samarbete med Europeiska revisionsrätten i den externa övervakningen av unionens medel.

Som en uppgift för revisionsverket har i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) föreskrivits att övervaka iakttagandet av skyldigheten att redovisa valfinansieringen, publicera redovisningarna av valfinansieringen och att kontrollera redovisningarna av valfinansieringen. I partilagen (10/1969, ändrad 683/2010) har som uppgift för revisionsverket föreskrivits att övervaka partistöd till partier, partinära sammanslutningar och föreningar som avses i beslut om statsunderstöd, redovisandet av kostnader för och finansiering av valkampanjen samt iakttagandet av de författningar som gäller uppgörande och inlämnande av handlingar och uppgifter i anknytning härtill.

Om övervakning av finanspolitiken föreskrivs i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna (869/2012) och i lagen om statens revisionsverk (ändrad med lag 870/2012). Uppgiften bygger i unionsrätten på Europeiska unionens stabilitetspakt och lagstiftning (direktivet om krav på medlemsstaternas budgetramverk (2011/85/EU) och förordningen om övervakning av utkast till budgetplaner (EU) nr 473/2013).

 

kategorier