Budgetens enhetlighet

Förfarandena för uppgörande av budget är inte enhetliga mellan olika förvaltningsområden. Förfarandena har inte heller harmoniserats under 2015–2019 och är ännu mer oenhetliga i budgeten 2020. Finansministeriet bör förbättra processen för behandling av budgetpropositioner så att ministeriet kan ingripa i propositioner som inte är förenliga med den nya föreskriften om uppgörande av budget. Ministerierna bör se till att de tar hänsyn till ändringarna i föreskriften när de gör upp sina budgetar.

Vi granskade om budgetförfarandena är enhetliga utgående från budgeten och tilläggsbudgetarna 2019. Vår granskning utgick i första hand från kraven i bestämmelser och föreskrifter.

En enhetlig budgetering förtydligar praxisen för uppföljning av budgeten och stöder på så sätt en effektiv skötsel av statsfinanserna samt uppnåendet av produktivitetsmålen för ekonomiförvaltningen. Den underlättar budgetbesluten och främjar budgetefterlevnaden. Dessutom stärker en enhetlig budgetering riksdagens budgetmakt och rätt att få information i anslutning till budgeten.

Finansministeriet har utfärdat en ny förordning om uppgörande av budget och förordningen trädde i kraft den 1 maj 2020. De krav som gäller avvikande förfaranden har skärpts betydligt i föreskriften. Ändringarna i föreskriften stöder målet om att harmonisera och förtydliga uppgörandet av budget. Undantag från föreskriften bör därför endast användas efter noga övervägande och av giltiga skäl.

Det finns tydliga kriterier för budgetens sifferstruktur, men kriterierna har inte iakttagits tillräckligt noggrant. Huvudtitlarnas kapitelstruktur är en väsentlig del av ett systematiskt uppgörande av budget. Den förenar anslagen och de fastställda målen för verksamhetens effektivitet.

En enhetlig och tydlig budgetering, speciellt i budgetstrukturen och beslutsdelarna för momenten, skulle underlätta verkställandet av budgeten och främja harmoniseringen av förvaltningsprocesserna. Exempelvis olika statsunderstödsprocesser kan effektiviseras avsevärt. Budgetförfarandena i fråga om statsunderstöden är mycket varierande.

kategorier