Talousarvion yhtenäisyys

Talousarvion laadintamenettelyt eivät ole yhtenäisiä eri hallinnonaloilla. Laadintamenettelyt eivät ole myöskään yhtenäistyneet vuosina 2015–2019, ja epäyhtenäisyys on kasvanut vuoden 2020 talousarviossa. Valtiovarainministeriön tulisi vahvistaa talousarvioesitysten käsittelyprosessia siten, että se voi puuttua uuden laadintamääräyksen vastaisiin esityksiin. Ministeriöiden tulisi huolehtia siitä, että ne ottavat laadintamääräyksen muutokset huomioon talousarvion laadinnassa.

Tarkastimme talousarviomenettelyjen yhtenäisyyttä vuoden 2019 talousarvion ja lisätalousarvioiden avulla. Menettelyjen yhtenäisyyttä arvioimme ensisijaisesti säädösten ja määräysten vaatimusten näkökulmasta.

Yhtenäinen budjetointi selkiinnyttää talousarvion seurantakäytäntöjä ja tukee näin tehokasta valtion taloudenhoitoa sekä tuottavuustavoitteiden saavuttamista taloushallinnossa. Se helpottaa talousarviosta päättämistä ja edistää talousarvion noudattamista. Yhtenäinen budjetointi tukee myös eduskunnan budjettivallan ja siihen liittyvän tiedonsaantioikeuden toteutumista.

Valtiovarainministeriö on antanut talousarviosta uuden laadintamääräyksen, joka tuli voimaan 1.5.2020. Määräyksessä on selvästi tiukennettu poikkeaviin menettelyihin liittyviä vaatimuksia. Laadintamääräyksen muutokset tukevat tavoitetta yhtenäistää ja selkiyttää talousarvion laadintaa. Poikkeuksia laadintamääräykseen tulisikin käyttää hyvin harkiten ja vain perustellusta syystä.

Talousarvion lukurakenteelle on asetettu selkeät kriteerit, mutta niitä ei ole noudatettu riittävän laajasti. Pääluokkien lukurakenne on olennainen osa talousarvion laadinnan systematiikkaa. Se kytkee osaltaan yhteen määrärahat ja toiminnan tuloksellisuudelle asetetut tavoitteet.

Yhtenäinen ja selkeä budjetointi erityisesti talousarvion rakenteessa ja momenttien päätösosissa helpottaisi talousarvion toimeenpanoa ja osaltaan edistäisi hallinnon prosessien yhtenäistämistä. Esimerkiksi eri valtionavustusprosesseja on mahdollista olennaisesti tehostaa. Niiden talousarviomenettelyt ovat hyvin kirjavia.

Kategoriat