Den militära krishanteringen

Den militära krishanteringen är skäligen fungerande, men att de alltjämt kan klart förbättras och på så sätt bli ett bättre stöd för ett framgångsrikt verkställande av den militära krishanteringen.

Huvudfrågan vid revisionen var om styrningsförfarandena i den militära krishanteringen har stött ett framgångsrikt verkställande av den militära krishanteringen. Huvudfrågan uppdelades vidare på fyra delfrågor, som behandlade den militära krishanteringens måluppställande och rapportering, hörandet av riksdagen, planeringen och uppföljningen av ekonomin och upphandlingsförfarandet samt verkställandet av en övergripande krishantering. Vid revisionen utvärderades inte hur krishanteringsoperationerna hade lyckats.

Som svar på huvudfrågan anser revisionsverket att styrningsförfarandena i den militära krishanteringen är skäligen fungerande, men att de alltjämt kan klart förbättras och på så sätt bli ett bättre stöd för ett framgångsrikt verkställande av den militära krishanteringen.

 

kategorier