Den statliga långivningen för bostadsproduktion

Administreringen av utlåningen i huvudsak kan anses vara ändamålsenligt skött. Den kumulativa volymen för kreditförlusterna har varit liten, på basis av vilket riskhanteringen allmänt taget kan betraktas som framgångsrik. Revisionen fokuserades på de administrativa arrangemangen och riskhanteringen vid belåning av social bostadsproduktion samt på ett lönsamt och effektivt utnyttjande av de system som används vid utlåningen. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier