Enheten för övervakning av finanspolitikens bedömning av skötseln av de offentliga finanserna

Enligt revisionsverkets uppfattning är Finansministeriets prognoser som utgör underlag för utkastet till budgetplan realistiska. Denna promemoria innehåller huvudpunkterna i Statens revisionsverks preliminära bedömning av de offentliga finansernas utveckling 2017 och 2018, med beaktande av utkastet till budgetplan och budgetpropositionen för 2018.

Sammanfattning av bedömningen

Enligt revisionsverkets bedömning förbättras den offentliga sektorns finansiella ställning inte enligt regeringens målsättning för mandatperioden trots att ekonomin går bättre. Enligt Finansministeriets prognos kommer det strukturella saldot för den offentliga sektorn, efter eliminering av konjunkturlägets effekt på finanserna, att det försämras 2017 och 2018. Den offentliga sektorns nominella saldo kommer inte heller att komma i balans så som fastställts i målen eftersom statsfinanserna återhämtar sig långsammare än förväntat. Regeringens tilläggsbudgetar för 2017 följer ramreglerna. Budgetpropositionen för 2018 avviker från dessa regler i fråga om finansieringen av Rundradion. Iakttagandet av budgetramen för valperiodens sista år 2019 och därmed av de sammantagna ramarna för hela valperioden försvåras av att ett anslag på 18,6 miljarder euro för landskapens finansiering ska tas med i ramen för statsfinanserna.

Enligt den preliminära bedömningen följer Finland reglerna för den förebyggande delen och den korrigerande delen av stabilitets- och tillväxtpakten år 2017. Om man beaktar de möjligheter till flexibilitet som kommissionen gett är bedömningen att Finland följer reglerna även 2018. Utgående från Finansministeriets prognos missar Finland målet med cirka 0,2 procentenheter i kravet på förändring av det strukturella underskottet år 2018 trots att möjligheterna till flexibilitet beaktas.

Enligt revisionsverkets uppfattning är Finansministeriets prognoser som utgör underlag för utkastet till budgetplan realistiska. Den betydande prognosförändringen sett till våren 2017 är motiverad i ljuset av färsk statistik om konjunkturläget. Finansministeriets prognoser motsvarar prognoserna från andra prognosinstitut.

kategorier