Finansiering och styrning av digitaliseringen av social- och hälsovården

Digitaliseringen av social- och hälsovården behöver en enhetlig målbild, mot vilken välfärdsområden som befinner sig i olika situationer kan styras. Social- och hälsovårdsministeriet har redan inlett ett strategiarbete, som man bör satsa på. Social- och hälsovårdsministeriet bör också uppmuntra välfärdsområden till samarbete i fråga om social- och hälsovårdens ICT-förändringar och utveckling av digitaliseringen.

Ansvaret för att organisera social- och hälsovårdens tjänster överfördes från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen i början av 2023. Inrättandet av välfärdsområdena och överföringen av organiseringsansvaret innebar omfattande förändringar i ICT-infrastrukturen samt i informationssystemen. Förändrings- och utvecklingsarbetet inom social- och hälsovårdens ICT och digitalisering kommer att fortsätta de kommande åren.

Vid revisionen utreddes hur adekvat finansieringspaketet för social- och hälsovårdens ICT-förändringar och digitalisering varit. Man utredde även hur väl styrningen har fungerat i förändringsskedet och hur tydlig den kommande styrningsmodellen för ICT är. Därutöver utvärderade man utvecklingen av social- och hälsovårdens gemensamma digitala tjänster och hur de motsvarar välfärdsområdenas behov.

Under 2021–2022 delades flera hundra miljoner euro ut i statsunderstöd från tre olika budgetmoment för social- och hälsovårdens ICT-förändring och utveckling av digitaliseringen. Helheten av statsunderstöd byggdes upp stegvis delvis som en reaktion på preciserande information om välfärdsområdenas förändringsbehov och deras kostnader. Revisionen visade att finansieringsmodellen av projekttyp, som baserade sig på ansökningar om olika statsunderstöd, inte stödde välfärdsområdena på bästa möjliga sätt i genomförandet av en långsiktig ICT-förändring och utveckling av digitaliseringen. I fortsättningen är det viktigt att social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet utvecklar digitaliseringen av social- och hälsovården samt de riksomfattande digitala tjänsterna på ett systematiskt och långsiktigt sätt.

De flesta välfärdsområdena upplevde att styrningen av förändringsskedet inte i tillräcklig utsträckning beaktade välfärdsområdenas olika utgångslägen och behov inom ICT. Välfärdsområdena har varierande önskemål om den kommande styrningen av social- och hälsovårdens ICT och digitalisering. Allmänt taget anser välfärdsområdena att det behövs en enhetlig målbild för digitaliseringen av social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriet inledde ett strategiarbete om datahantering och digitalisering inom social- och hälsovården under revisionen. På basis av revisionen bör ministeriet skärpa styrningen av ICT och digitalisering, samtidigt som regionernas särdrag beaktas, samt styra välfärdsområdena att samarbeta i ICT-förändringen och utvecklingen av digitaliseringen.

Kanta-tjänsterna har en betydande roll som gemensamma informationssystemtjänster inom social- och hälsovården, men deras utveckling har ändå inte helt framskridit i enlighet med syftet med lagen om kunduppgifter. DigiFinland Ab utvecklar riksomfattande digitala servicelösningar för välfärdsområdena och välfärdsområdenas inställning till tjänsterna varierar. På basis av revisionen ser välfärdsområdena potential i gemensamma digitala tjänster, men påpekar att de bör motsvara olika behov inom välfärdsområdena. Dessutom bör modellerna för utveckling och finansiering av gemensamma tjänster stå på en hållbar grund.

kategorier