Finanspolitiska övervakningens bedömning av skötseln av de offentliga finanserna våren 2023

Det svaga konjunkturläget, den höga inflationen och den långvariga skuldsättningen gör det svårare att fastslå en lämplig dimensionering av finanspolitiken. Utvecklingen av de offentliga finanserna i Finland är oroväckande enligt prognoserna våren 2023. Planen för de offentliga finanserna för 2024–2027 uppfyller kraven i förordningen om planen och grundar sig på en realistisk ekonomisk prognos.

Den ekonomiska nedgången som började sommaren 2022 verkar ha avstannat våren 2023. Det finns dock många riskfaktorer i ekonomin som kan försämra konjunkturläget. En svag konjunktur skulle motivera en stimulerande finanspolitik 2023. Å andra sidan skapar inflationen problem och för att undvika dem bör finanspolitiken stödja en inflationsdämpande, stram penningpolitik. Skuldsättningen i de offentliga finanserna begränsar också användningen av ytterligare finanspolitisk stimulans. På grund av den försvagade konjunkturbilden och den samtidiga höga inflationen kan en neutral finanspolitisk impuls, som varken stramar åt eller stimulerar ekonomin, visa sig vara motiverad.

Statsrådet antog den sista planen för de offentliga finanserna för valperioden den 23 mars 2023. Grunden för planen var finansministeriets ekonomiska vårprognos, som enligt den finanspolitiska övervakningens bedömning kan anses vara realistisk på det sätt som avses i EU-regelverket. Planens läsbarhet har förbättrats våren 2023, vilket gör det lättare att utnyttja planen i diskussioner om ämnet. Planen bör dock innehålla en mer transparent beskrivning av effekterna av projektet för F-35-jaktplan på det offentliga underskottet och den offentliga skuldsättningen. Dessutom skulle det vara bra att tydligare än i nuläget informera om osäkerheten i utvecklingsprognoserna för de offentliga finanserna.

Utvecklingen av de offentliga finanserna i Finland är oroväckande enligt prognoserna våren 2023. Det finns en risk för att EU:s finanspolitiska regler inte följs under de kommande åren. Underskottet i de offentliga finanserna förväntas växa så att det kommer nära och tillfälligt överskrider det gränsvärde på 3 procent som fastställts i EU-reglerna. Även för den finländska offentliga skuldens BNP-förhållande förutspås en fortsatt ökning. EU:s regelverk förnyas som bäst, men referensvärdena för underskottet och skuldsättningen kvarstår som tidigare.

I samband med riksdagsbehandlingen av den första tilläggsbudgeten 2023 avvek man med 0,3 miljoner euro från utgiftsramen för statsfinanserna för 2023, vilket var exceptionellt. Eftersom regeringens proposition om tilläggsbudgeten för 2023 var i praktiken lika stor som ramen, fanns det inget handlingsutrymme i den. De budgeterade utgifterna för 2023 överskred ramen med 273 800 euro efter att tre olika lagförslag ändrades under riksdagsbehandlingen.

kategorier