Fordonsförvaltningscentralens PALKO-projekt

Framställningen av projektets kostnadsuppskattningar i statsbudgeterna har till många delar varit bristfällig och oklar. Med revisionen klarlades huruvida planeringen av Fordonsförvaltningscentralens PALKO-projektet och dess delar har varit exakt och rätt avvägd. Vidare klarlades huruvida projektet och dess delar har hållits under kontroll, samt vilka orsaker som har lett till eventuella brister i administreringen. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier