Föregripande, dimensionering och inriktning av utbildnings- och arbetskraftsbehoven

Behovet av att föregripa utbildningen är uppenbart, men enligt revisionen förekommer i definieringen av målsättningarna för föregripandet brister och motstridigheter. Syftet med revisionen var att klargöra, om föregripandet, dimensioneringen och inriktningen av utbildningen i övrigt utgör en sådan helhet, som har förutsättningar att svara mot arbetskraftsbehoven och de förändringar som sker i dem. Med revisionen frågades, om föregripandet, dimensioneringen och inriktningen har förutsättningar att fungera verkningsfullt. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier