Företagshälsovården och förebyggandet av alkoholskador

Lagen om företagshälsovård är klar och uppställer goda ramar för verksamheten. Företagshälsovårdens verksamhetssätt svarar emellertid inte till alla delar mot målsättningarna i lagstiftningen. Tyngdpunkten i företagshälsovården ligger alltjämt starkt vid sjukvård. Med revisionen undersöktes hur målsättningarna för den år 2002 reformerade lagen om företagshälsovård har förverkligats. Vid revisionen har företagshälsovården och förebyggandet av alkoholskador behandlats som en helhet, varvid t.ex. den statsanställda personalens företagshälsovård inte har granskats särskilt. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier