Förhållandet mellan regeringsprogrammet och ramförfarandet

Även om koordineringen mellan statsrådets kansli och finansministeriet delvis utvecklades i bättre riktning, behöver de alltfort stärkas. Huvudfrågan vid granskningen var om samordnings- och koordineringsförfarandena inom förvaltningen är tillräckliga för att trygga ett riktande av anslagen i enlighet med de tväradministrativa politikmålsättningarna i regeringsprogrammet. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

Resumé

En fungerande samordning av regeringsprogrammet och ramförfarandet är av största vikt för att finanspolitikens långsiktiga målsättningar att trygga hållbarheten i de offentliga finanserna samt förutsättningarna för ekonomisk tillväxt ska uppnås och samhällspolitiken kunna bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

Vid denna granskning av finanspolitiken var huvudfrågan, om samordnings- och koordineringsförfarandena inom förvaltningen är tillräckliga för att trygga ett riktande av anslagen i enlighet med de tväradministrativa politikmålsättningarna i regeringsprogrammet. Ett granskningskriterium som anknöt till koordineringen mellan statsrådets kansli och finansministeriet var, om regeringens rambeslut och regeringens strategidokument utgör en helhet av vilken framgår sambandet mellan förverkligandet av regeringens strategiska målsättningar och regeringens ram- och budgetbeslut.

Även om på basis av rekommendationerna i programmet för utvecklande av uppföljningen av regeringsprogrammet (KOKKA) koordineringen mellan statsrådets kansli och finansministeriet delvis utvecklades i bättre riktning, behöver samarbetet och koordineringen mellan statsrådets kansli och finansministeriet alltfort stärkas.

 

kategorier