Främjande av batterivärdekedjan

Förutsägbarheten i tillståndsförfarandet och säkerställandet av kompetent arbetskraft är kritiska faktorer för batteribranschens tillväxt i Finland. Finlands Malmförädling Ab har haft en väsentlig roll i främjandet av investeringar i batteribranschen. Revisionsverket rekommenderar att understöden som är ägnade att stödja branschen följs upp centraliserat.

I batterivärdekedjan förädlas mineraler som möjliggör elektrifiering av trafiken för batteriproduktion. Staten främjar bildandet av en värdekedja

  • genom ägarskap och marknadsföring som påskyndar investeringar,

  • genom stöd för forskning och kommersialisering av innovationer,

  • genom att sörja för den nationella logistik- och energiinfrastrukturen samt

  • genom att säkerställa tillgången till arbetskraft.

Vid revisionen producerades information om utvecklingen av målen för och åtgärderna i batterivärdekedjan och hindren för dem samt om de olika statliga verksamheternas roller i främjandet av batterivärdekedjan.

Bland annat den koldioxidsnåla råvaruproduktionen och energin bidrar till investeringar i batteribranschen i Finland. Statens aktiva ägarskap stödjer detta. Ett misslyckande när det gäller att säkerställa förutsägbarheten i tillståndsförfarandet eller arbetskraften och kompetensen kan dock utgöra hinder för batteribranschens tillväxt.

Ett miljötillstånd som beviljats av finländska myndigheter ses även på det internationella planet som en garanti för att produktionen är hållbar. Problemet med miljökonsekvensbedömnings- och miljötillståndsförfarandet är dock att de räcker länge. Ur företagens synvinkel är det viktigt att tillståndsprocessens längd och slutresultat i viss mån kan förutses.

Förutsägbar tillgång till arbetskraft är en förutsättning för batteribranschens tillväxt. Det krävs inte helt ny kompetens eller utbildning för att svara på kompetensbehoven, utan den befintliga kompetensen kan omvandlas eller examensdelar kombineras så att de motsvarar batteribranschens behov.

Batteribranschen har redan nu allvarliga matchningsproblem. Aktörerna i det nationella kompetenssystemet har haft tillräcklig tillgång till prognosinformation om batteribranschens utveckling. Undervisnings- och kulturministeriet har dock inte utnyttjat denna information för att säkerställa tillgången till arbetskraft inom batteribranschen, utan ministeriet har lagt över ansvaret för tillgodoseendet av kompetensbehovet på utbildningsanordnarna och företagen.

kategorier